Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. februar 2010 - Car Trim GmbH mod KeySafety Systems Srl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof, Tyskland)

(Sag C-381/08) 1

(Retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område - forordning (EF) nr. 44/2001 - artikel 5, nr. 1), litra b) - kompetence i sager om kontraktforhold - fastlæggelse af opfyldelsesstedet for forpligtelsen - kriterier til sondring mellem "salg af varer" og "levering af tjenesteydelser"")

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Car Trim GmbH

Sagsøgt: KeySafety Systems Srl

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Bundesgerichtshof - fortolkning af artikel 5, nr. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001, L 12, s. 1) - aftale om levering af varer, som først skal fremstilles, der også indeholder ordregivers instruktioner vedrørende fremskaffelse, forarbejdning og levering af de varer, der skal fremstilles, herunder garanti for fremstillingskvaliteten, leveringspålidelighed og den gnidningsløse administrative gennemførelse af aftalen - kriterier for at sondre mellem salg af varer og levering af tjenesteydelser - fastsættelse af opfyldelsesstedet for forpligtelsen ved forsendelseskøb

Konklusion

Artikel 5, nr. 1), litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at aftaler om levering af varer, som først skal fremstilles eller frembringes, uanset at ordregiver har opstillet særlige krav vedrørende fremskaffelse, forarbejdning og levering af de genstande, der skal fremstilles, uden at materialet er blevet leveret af denne, og hvor leverandøren er ansvarlig for varens kvalitet og for, at den er i overensstemmelse med aftalen, skal klassificeres som "salg af varer" i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i forordningens artikel 5, nr. 1), litra b), første led.

Artikel 5, nr. 1), litra b), første led, i forordning nr. 44/2001 skal fortolkes således, at stedet, hvor varerne er blevet eller skulle have været leveret i henhold til aftalen i forbindelse med forsendelseskøb, skal fastlægges på grundlag af kontraktbestemmelserne. Hvis det ikke er muligt at fastlægge leveringsstedet på dette grundlag uden at henholde sig til den materielle ret, som finder anvendelse på kontrakten, er dette sted det sted, hvor varerne fysisk overdrages til køberen, hvorved han får eller skulle have fået den faktiske råderet over disse varer på salgstransaktionens endelige bestemmelsessted.

____________

1 - EUT C 301 af 22.11.2008.