Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2010 r. - Kerstens przeciwko Komisji Europejska

(Sprawa F-12/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: C. Mourato)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji nakładającej na skarżącego sankcję dyscyplinarną w postaci upomnienia na piśmie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 23 kwietnia 2009 r. o nałożeniu na skarżącego sankcji dyscyplinarnej w postaci upomnienia na piśmie;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________