Language of document :

2010 m. vasario 5 d. Cour d'appel de Bruxelles pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Scarlet Extended SA prieš Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs

(Byla C-70/10)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Scarlet Extended SA

Atsakovė: Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM)

Prejudiciniai klausimai

Ar direktyvos 2001/291 ir 2004/482 kartu su direktyvomis 95/463, 2000/314 ir 2002/585, aiškinant jas atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 ir 10 straipsnius, leidžia valstybėms narėms suteikti bylą iš esmės nagrinėjančiam nacionaliniam teismui teisę vien remiantis nuostata, numatančia, kad: "Jis [nacionalinis teismas] gali taikyti veiksmų uždraudimą ir tarpininkams, kurių paslaugomis trečiasis asmuo naudojasi pažeisdamas autorių teises ar gretutines teises", įpareigoti interneto prieigos paslaugų teikėją (IPPT) bendrai ir prevencijos tikslais vien IPPT sąskaita ir be jokio ribojimo laike taikyti visiems savo klientams bet kokių elektroninių pranešimų, gaunamų ir siunčiamų naudojantis jo paslaugomis peer to peer programinės įrangos pagalba, filtravimo sistemą tikslu nustatyti jo tinkle siunčiamas elektronines rinkmenas su muzikos, kinematografijos ar audiovizualiniais kūriniais, teisės į kuriuos tariamai priklauso ieškovui, bei blokuoti jų perdavimą užklausos arba siuntimo stadijoje?

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar minėtomis direktyvomis nacionalinis teismas, nagrinėjantis prašymą dėl veiksmų uždraudimo taikymo tarpininkui, kurio paslaugomis trečiasis asmuo naudojasi pažeisdamas autorių teises, įpareigojamas taikyti proporcingumo principą, nuspręsdamas dėl prašomos taikyti priemonės veiksmingumo ir atgrasančio poveikio?

____________

1 - 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).

2 - 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).

3 - 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 tomas, p. 355).

4 - 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos Direktyva) (OL L 178, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).

5 - 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514).