Language of document :

Sag anlagt den 28. april 2010 - AG

(Sag F-25/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AG (ved avocats S. Rodriguez og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren efter udløbet af prøvetiden samt en påstand om erstatning, for den lidte skade.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 14. maj 2009 om afskedigelse, der blev truffet sammen med afslaget på sagsøgerens klage af 21. december 2009, annulleres.

-    Ansættelsesmyndigheden oplyses om retsvirkningen af annullationen af de anfægtede afgørelser og navnlig om muligheden for at gennemgå en ny prøvetid eller for at forlænge prøvetiden, ved hvis udløb, der foretages en ny bedømmelse af hendes arbejdsindsats.

-    Europa-Parlamentet tilpligtes at betale erstatning for skade, som sagsøgeren har lidt, såvel set under en erhvervsmæssig og økonomisk synsvinkel (henset til det vederlag og de økonomiske fordele, som sagsøgeren burde have opnået fra den 16.5.2009 til den dato for hendes genindtræden i tjenesten, der følger af annullationen af de anfægtede afgørelser), som under en ikke-økonomisk synsvinkel (henset til et vejledende og foreløbigt anslået beløb på 50 000 EUR).

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________