Language of document :

Beroep ingesteld op 28 april 2010 - AG / Parlement

(Zaak F-25/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AG (vertegenwoordigers: S. Rodriguez en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekster na afloop van de proeftijd te ontslaan en vergoeding van de geleden schade

Conclusies van de verzoekende partij

het ontslagbesluit van 14 mei 2009, genomen tezamen met het besluit tot afwijzing van de klacht van 21 december 2009, nietig verklaren;

het TABG wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van het bestreden besluit en met name op de mogelijkheid van een tweede proeftijd of een verlenging van de proeftijd, na afloop waarvan verzoeksters prestaties opnieuw zullen worden beoordeeld;

de verwerende partij veroordelen tot vergoeding van de schade die verzoekster zowel vanuit professioneel en financieel (onder verwijzing naar de bezoldiging en de daaraan verbonden voordelen die verzoekster had moeten ontvangen vanaf 16 mei 2009 tot aan de datum van haar herplaatsing als gevolg van de nietigverklaring van de bestreden besluiten) als vanuit moreel oogpunt (onder verwijzing naar een bedrag dat bij wijze van indicatie en voorlopig is vastgesteld op 50 000 EUR) heeft geleden;

het Europees Parlement verwijzen in de kosten van de procedure.

____________