Language of document :

Talan väckt den 28 april 2010 - AG mot parlamentet

(Mål F-25/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AG (ombud: advokaterna S. Rodriguez och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden efter provanställnings slut och yrkande om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 14 maj 2009 att säga upp henne samt beslutet av den 21 december 2009 att avslå hennes klagomål,

ange för tillsättningsmyndigheten vilka verkningar som följer av en ogiltigförklaring av de angripna besluten, särskilt möjligheten att låta henne genomgå ytterligare en provanställningsperiod eller att förlänga provanställningen, varefter hennes prestationer ska bedömas på nytt,

förplikta svaranden att ersätta den skada som sökanden lidit, såväl den yrkesmässiga och ekonomiska skadan (vad gäller lön och andra förmåner som sökanden skulle ha erhållit från den 16 maj 2009 till dess att hon återinträdde i tjänst till följd av ogiltigförklaringen av de angripna besluten), som den ideella skadan (som preliminärt uppskattas till 50 000 euro),

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________