Language of document :

Žaloba podaná 16. apríla 2010 - Allen/Komisia

(vec F-23/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Finola Allen (Armação de Pera, Portugalsko) (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým bola zamietnutá žiadosť o uznanie ťažkej choroby

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súd pre verejnú službu:

zrušil rozhodnutie z 30. júna 2009, ktorým bola zamietnutá jej žiadosť o uznanie ťažkej choroby, a ak je nevyhnutné, zrušil rozhodnutie zo 17. júla 2009,

ak je potrebné, zrušil rozhodnutie z 8. januára 2010, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne,

z toho dôsledku uznal ako ťažkú chorobu jej postihnutie uvedenom v jej žiadosti z 19. mája 2009, doplnenej 2. júla 2009 a uznal jej úplné zdravotné poistenie od 1. júla 2009,

subsidiárne, jej poskytol zaplatenie zdravotného poistenia do 10. júla 2009,

zaviazal žalovanú na náhradu spôsobenej škody posúdenej ex aequo et bono a predbežne na náhradu škody vo výške 1 eura,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________