Language of document :

Talan väckt den 16 april 2010 - Allen mot kommissionen

(Mål F-23/10)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Finola Allen (Armação de Pera, Portugal) (ombud: juristerna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av ett beslut om avslag på en ansökan om erkännande av allvarlig sjukdom.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 30 juni 2009 som innebar avslag på hennes ansökan om erkännande av allvarlig sjukdom och, vid behov, ogiltigförklara beslutet av den 17 juli 2009,

vid behov, ogiltigförklara beslutet av den 8 januari 2010 genom vilket sökandens klagomål avslogs,

som en följd av detta, slå fast att den sjukdom som hon redogjort för i sin ansökan av den 19 maj, såsom denna kompletterats den 2 juli 2009, är allvarlig och att fullt skydd gäller från och med den 1 juli 2009,

eller i andra hand, slå fast att skyddet enligt sjukförsäkringen gäller till den 10 juli 2009,

utdöma skadestånd beräknat i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) som provisoriskt beräknas uppgå till en euro, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________