Language of document :

Жалба, подадена на 29 март 2010 г. - Marsili/Комисия

(Дело F-19/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Letizia Marsili (Брюксел, Белгия) (представители: K. Van Maldegem, C. Mereu и M. Velardo, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията да не включва жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс EPSO/AST/51/08, както и обезщетение за претърпените от жалбоподателя вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на конкурсната комисия от 17 декември 2009 г. да не се включва жалбоподателят в списъка от конкурс EPSO/AST/51/08 и да се осъди ответникът да заплати обезщетение, чийто размер временно е определен на 1 EUR и ще бъде определен по-точно в хода на производството, както и да заплати компенсаторни и мораторни лихви при лихвен процент от 6,75 % за претърпените имуществени и неимуществени вреди,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________