Language of document :

Žaloba podaná 29. marca 2010 - Marsili/Komisia

(vec F-19/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Letizia Marsili (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: K. Van Maldegem, C. Mereu a M. Velardo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým rozhodla nezapísať žalobkyňu do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AST/51/08, ako aj náhrada škody spôsobenej žalobkyni

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie zo 17. decembra 2009, ktorým rozhodla nezapísať žalobkyňu do zoznamu z výberového konania EPSO/AST5/51/08 a zaviazať žalovanú na náhradu škody predbežne zhodnotenej na 1 euro a ktorá sa presnejšie určí v tomto konaní, ako aj na zaplatenie vyrovnávacích úrokov a úrokov z omeškania vo výške 6,75 % sadzby za spôsobenú morálnu a majetkovú ujmu,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________