Language of document :

Жалба, подадена на 1 октомври 2010 г. - Timab Industries и CFPR/Комисия

(Дело T-456/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Timab Industries (Динард, Франция) и Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Сен Мало, Франция) (представител: N. Lenoir, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

главно искане - да се отмени решението;

при условията на евентуалност - да се отмени член 1 от решението, доколкото с него се потвърждава, че CFPR и Timab са участвали в практики, свързани с определянето на условия за продажба и система за компенсиране;

при всички случаи, да се измени член 2 от решението, като се намали значително размерът на наложената на CFPR и Timab глоба, за чието плащане те са солидарно отговорни;

да се осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски.

Правни основания и основни доводи

Главното искане на жалбоподателите е да се отмени Решение C (2010) 5001, окончателен на Комисията от 20 юли 2010 година относно процедура по прилагане на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по нататък "EИП") (преписка COMP/38866 - Фосфати за фуражи), свързано с картел на европейския пазар на фосфати за фуражи, отнасящ се до предоставяне на квоти за продажби, съгласуване на цени и условия за продажба и обмен на чувствителна търговска информация.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват осем правни основания, изведени от:

нарушение на правото на защита, на принципите на защита на оправданите правни очаквания и на добра администрация, на Регламент № 773/20041 и на Известие на Комисията относно воденето на производства за постигане на споразумение2, тъй като на жалбоподателите е било наложено наказание поради оттеглянето им от обсъжданията за постигане на споразумение по силата на член 10а от Регламент № 773/2004, доколкото вероятната глоба, която Комисията определила при обсъжданията на споразумението, била увеличена впоследствие с 25 %, докато, от една страна, вероятната глоба не трябвало да бъде увеличена с повече от 10 % след прекратяване на участието на жалбоподателите в производството за постигане на споразумение, и от друга страна, продължителността на нарушението трябвало да бъде намалено с 60 %;

непълни и противоречиви мотиви и нарушение на правото на защита и разпределението на тежестта на доказване, тъй като от жалбоподателите се търсило отговорност за практики, в които те не участвали, след като Комисията не разполагала с доказателства за такова участие;

нарушение на принципа на недопускане на прилагането с обратна сила на по-неблагоприятен наказателен закон и нарушение на принципите на защита на оправданите правни очаквания, на равно третиране и на правна сигурност, тъй като размерът на глобата бил определен в приложение на Насоките от 2006 г.3, докато нарушението, за което били упрекнати жалбоподателите, било извършено преди датата на публикуване на тези насоки; прилагането с обратна сила на Насоките от 2006 г. водило до увеличаване на размера на глобата;

нарушение на член 23 от Регламент № 1/20034, на принципите на пропорционалност, на индивидуализиране на наказанията и на равно третиране, доколкото наложената глоба не съответствала нито на продължителността, нито на тежестта на практиките;

явна грешка в преценката на тежестта на практиките, за които се обвиняват жалбоподателите, и нарушение на принципите на равно третиране, на пропорционалност и на индивидуализиране на наказанията, тъй като при определянето на основния размер на глобата Комисията не отчела липсата на съществени последици от нарушението и факта, че Timab участвало в картела в по-малка степен в сравнение с останалите участници;

грешка в преценката и нарушение на принципите на индивидуализиране на наказанията и на равно третиране, тъй като за жалбоподателите не били приети никакви смекчаващи вината обстоятелства, въпреки тяхната зависимост от един от останалите участниците в картела и от конкурентното поведение на Timab;

нарушение на правото на защита, на принципа на равно третиране и на Известието относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер5, доколкото предоставеното намаляване на размера на наложената на жалбоподателите глоба при обсъжданията за постигане на споразумение било намалено значително, след като жалбоподателите се оттеглили от горепосочените обсъждания;

явна грешка в преценката на възможностите за принос на жалбоподателите и нарушение на принципа на равно третиране и на член 3 ДЕС във връзка с приложения към Договора от Лисабон Протокол № 17, тъй като разпоредбите от Насоките от 2006 г. относно възможностите за принос на жалбоподателите били приложени, без да се отчетат извънредните обстоятелства вследствие на европейската криза в селскостопанския сектор, нито специфичните за жалбоподателите икономически и социални затруднения.

____________

1 - Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 година относно водените от Комисията производства съгласно членове [101 ДФЕС] и [102 ДФЕС] (OВ L 123, стp. 18; Специално издание на български език, 2007 г. глава 8, том 1, стр. 242).

2 - Известие на Комисията относно воденето на производства за постигане на споразумение с оглед приемане на решения съгласно член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета при дела за картели (OВ C 167, 2008 г., стp. 1).

3 - Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003 (OВ C 210, 2006 г.,стp. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 4, стр. 264 ).

4 - Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в [101 ДФЕС] и [102 ДФЕС] (OВ L 1, 2003 г., стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).

5 - Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели (ОВ C 45, 2002 г., стр. 3).