Language of document :

2010 m. spalio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Timab Industries ir CFPR prieš Komisiją

(Byla T-456/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Timab Industries (Dinaras, Prancūzija) ir Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Sen Malo, Prancūzija), atstovaujamos advokato N. Lenoir

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovių reikalavimai

Pirmiausia panaikinti sprendimą;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti sprendimo 1 straipsnį, visų pirma tiek, kiek jame nurodyta, kad CFPR ir Timab dalyvavo įgyvendinant veiksmus, susijusius su pardavimo sąlygomis ir kompensavimo sistema,

bet kuriuo atveju pakeisti sprendimo 2 straipsnį ir iš esmės sumažinti kartu ir solidariai CFPR ir Timab skirtą baudą,

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmiausia ieškovės prašo panaikinti 2010 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimą C(2010) 5001 galutinis, dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau - EEE) 53 straipsnį (Byla COMP/38866 - Pašariniai fosfatai), susijusį su karteliu Europos pašarinių fosfatų rinkoje dėl tiekimo kvotų nustatymo, kainų koordinavimo, pardavimo sąlygų bei pasikeitimo jautria komercine informacija.

Grįsdamos savo ieškinį ieškovės remiasi aštuoniais pagrindais:

teisių į gynybą, teisėtų lūkesčių ir gero administravimo principų, Reglamento Nr. 773/20041 bei pranešimo dėl susitarimo procedūrų2 pažeidimu todėl, kad atsisakiusios dalyvauti diskusijose, pradėtose siekiant susitarimo pagal Reglamento Nr. 773/2004 10a straipsnį, ieškovės patyrė žalos, nes Komisijos nustatyta tikėtina bauda per šias diskusijas dėl susitarimo buvo padidinta 25 %, nors, pirma, atsisakius tęsti procedūrą dėl susitarimo tikėtina bauda neturėjo būti padidinta daugiau nei 10 %, ir antra, pažeidimo trukmė buvo sumažinta 60%;,

motyvų stoka ir prieštaringumu bei teisių į gynybą ir įrodinėjimo naštos pažeidimu tiek, kiek ieškovėms inkriminuojami veiksmai, kuriuos įgyvendinant jos nedalyvavo, nors Komisija neturėjo tokio dalyvavimo įrodymų,

griežtesnio baudžiamojo įstatymo negaliojimo atgaline data principo pažeidimu ir teisėtų lūkesčių, vienodo požiūrio ir teisinio saugumo principų pažeidimu, nes baudos dydis buvo nustatytas taikant 2006 m. gaires3, nors inkriminuojamas pažeidimas buvo įvykdytas iki šių gairių paskelbimo; dėl šio 2006 m. gairių taikymo atgaline data padidėjo baudos dydis,

Reglamento Nr. 1/20034 23 straipsnio, proporcingumo, bausmių individualumo ir vienodo požiūrio principų pažeidimu, nes skirta bauda neatitiko nei veiksmų trukmės, nei sunkumo,

akivaizdžia ieškovėms inkriminuojamų veiksmų sunkumo vertinimo klaida ir vienodo požiūrio, proporcingumo bei bausmių individualumo principų pažeidimu nustatant pagrindinės baudos dydį, nes Komisija neatsižvelgė į reikšmingų pažeidimo pasekmių nebuvimą ir į tai, kad Timab mažiau nei kiti dalyviai dalyvavo įgyvendinant kartelį,

vertinimo klaida ir bausmių individualumo ir vienodo požiūrio principų pažeidimu, atsisakius pripažinti bet kokią lengvinančią aplinkybę ieškovių atžvilgiu nepaisant jų priklausomybės nuo vieno iš kitų kartelio dalyvių ir konkurencinio Timab elgesio,

teisių į gynybą, vienodo požiūrio principo ir pranešimo apie atleidimą nuo baudų5 pažeidimu, nes ieškovių baudos sumažinimas pagal šį pranešimą per diskusijas dėl susitarimo buvo reikšmingai sumažintas ieškovėms pasitraukus iš šių diskusijų,

akivaizdžia ieškovių pajėgumo sumokėti baudas vertinimo klaida ir vienodo požiūrio bei ESS 3 straipsnio kartu su prie Lisabonos sutarties pridėto Protokolo Nr. 17 nuostatų pažeidimu taikant 2006 m. gairių nuostatas dėl ieškovių pajėgumo sumokėti baudas neatsižvelgiant nei į išimtines aplinkybes, susiklosčiusias dėl Europos žemės ūkio krizės, nei į ieškovių specifinius ekonominius bei socialinius suvaržymus.

____________

1 - 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal [SESV 101] ir [SESV 102] straipsnius tvarkos (OL L 123, p. 18 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 3 t., p. 81).

2 - Komisijos pranešimas dėl susitarimo procedūros tvarkos siekiant priimti sprendimus pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 7 ir 23 straipsnius kartelių bylose (OL C 167, 2008, p. 1).

3 - Pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 2006, p. 2).

4 - 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų [SESV 101] ir [SESV 102] straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).

5 - Komisijos pranešimas apie atleidimą nuo baudų ir baudų sumažinimą kartelių atveju (OL C 45, 2002, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 155).