Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 9 март 2010 г. - N/Парламент

(Дело F-26/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Иск за обезщетение - Допустимост - Психически тормоз - Задължение за полагане на грижа - Неимуществена вреда)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: N (Брюксел, Белгия) (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Парламент (представители: K. Zejdová и R. Ignătescu)

Предмет

Осъждане на Парламента да изплати на жалбоподателя сумата от 12 000 EUR като обезщетение за претърпените вреди, от една страна, поради психическия и професионален тормоз срещу него и, от друга страна, поради липсата на вътрешно административно разследване от независим орган.

Диспозитив

Осъжда Европейския парламент да плати на N обезщетение в размер на 2 000 EUR.

Отхвърля иска в останалата му част.

Европейският парламент понася направените от него съдебни разноски, както и три четвърти от съдебните разноски на N.

N понася една четвърт от направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 153, 04.07.2009 г., стр.51.