Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. března 2010 - N v. Parlament

(Věc F-26/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Žaloba na náhradu škody - Přípustnost - Psychické obtěžování - Povinnost péče - Nemajetková újma"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: N (Brusel, Belgie) (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Parlament (zástupci: K. Zejdová a R. Ignătescu, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh, aby bylo Parlamentu uloženo uhradit žalobci částku 12 000 eur jako náhradu utrpěné újmy, jednak z důvodu psychického obtěžování a profesního útoku, jejichž byl obětí, a jednak z důvodu neprovedení vnitřního správního šetření nezávislým orgánem

Výrok rozsudku

Evropskému parlamentu se ukládá zaplatit N náhradu škody ve výši 2 000 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada tří čtvrtin nákladů řízení vynaložených N.

N ponese čtvrtinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 153, 4.7.2009, s. 51.