Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 9. marts 2010 - N mod Parlamentet

(Sag F-26/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - erstatningssøgsmål - formaliteten - psykisk chikane - omsorgspligt - ikke-økonomisk skade)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: N (Bruxelles, Belgien) (ved avocat É. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved K. Zejdová og R. Ignătescu, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Europa-Parlamentet betaler sagsøgeren 12 000 EUR i erstatning for den skade, som sagsøgeren har lidt, dels som følge af den psykiske og erhvervsmæssige chikane, som han har været udsat for, dels som følge af den manglende interne administrative undersøgelse udført af et uafhængigt organ.

Konklusion

Europa-Parlamentet betaler N en godtgørelse på 2 000 EUR.

I øvrigt frifindes Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler tre fjerdedele af N's omkostninger.

N bærer en fjerdedel af sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 153 af 4.7.2009, s. 51.