Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 9. marta spriedums - N/Parlaments

(lieta F-26/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Pieņemamība - Psiholoģiska vardarbība - Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses - Morālais kaitējums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: N (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - É. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Parlaments (pārstāvji - K. Zejdová un R. Ignătescu)

Priekšmets

Piespriešana Parlamentam samaksāt prasītājam summu EUR 12 000 apmērā kā atlīdzību par kaitējumu, kas radies, pirmkārt, tāpēc, ka viņš ir bijis psiholoģiskas un profesionālas vajāšanas upuris, un, otrkārt, tāpēc, ka neatkarīga institūcija nav veikusi iekšēju administratīvo izmeklēšanu

Rezolutīvā daļa:

piespriest Eiropas Parlamentam samaksāt N atlīdzību par kaitējumu EUR 2000 apmērā;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Parlaments sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina trīs ceturtdaļas N tiesāšanās izdevumu;

N sedz vienu ceturtdaļu savu tiesāšanās izdevumu pats.

____________

1 - OV C 153, 04.07.2009., 51. lpp.