Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. marca 2010 - N/Parlament

(vec F-26/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba o náhradu škody - Prípustnosť - Morálne obťažovanie - Povinnosť starostlivosti - Nemajetková ujma)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: N (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Parlament (v zastúpení: K. Zejdová a R. Ignătescu, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zaviazať Parlament na zaplatenie sumy 12 000 eur žalobcovi ako náhrady škody ktorá mu vznikla, jednak z dôvodu morálneho a profesionálneho obťažovania, ktorého bol obeťou, a jednak z dôvodu neexistencie interného správneho vyšetrovania nezávislým orgánom

Výrok rozsudku

1.    Európsky parlament je povinný zaplatiť N 2 000 eur ako náhradu škody.

2.    Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vznikli N.

4.    N znáša jednu štvrtinu trov konania, ktoré mu vznikli.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009, s. 51.