Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 9 mars 2010 - N mot parlamentet

(Mål F-26/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Skadeståndstalan - Upptagande till sakprövning - Mobbning - Omsorgsplikt - Ideell skada)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: N (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Parlamentet (ombud: K. Zejdová och R. Ignătescu)

Saken

Talan om att parlamentet ska förpliktas att till sökanden betala skadestånd på 12 000 euro för den skada sökanden lidit på grund av mobbning och trakasserier på arbetsplatsen och på grund av underlåtenhet att föranstalta om en administrativ intern utredning av ett oberoende organ.

Domslut

Europaparlamentet förpliktas att till N betala skadestånd på 2 000 euro.

Talan ogillas i övrigt.

Europaparlamentet ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av N:s rättegångskostnader.

N ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 153, 4.7.2008, s. 51.