Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 9 март 2010 г. - Цветанова/Комисия

(Дело F-33/09)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Възнаграждение - Надбавка за експатриране - Условия, предвидени в член 4 от Приложение VII към Правилника - Обичайно местопребиваване преди постъпване на служба - Престой в качеството на студент в мястото на работа през референтния период - Стажове извън мястото на работа през референтния период - Съобразяване на действителното местопребиваване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Аглика Цветанова (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално представлявана от D. Martin и J. Baquero Cruz, впоследствие от J. Currall и J. Baquero Cruz)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на Комисията, с което на жалбоподателката е отказано ползването на надбавката за експатриране, предвидена в член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII към Правилника

Диспозитив

Отменя решението на Европейската комисия от 10 юли 2008 г., с което на г-жа Цветанова е отказано ползването на надбавката за експатриране, предвидена в член 4 от приложение VII към Правилника.

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 129, 6.6.2009 г., стр. 22.