Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 maart 2010 - Tzvetanova / Commissie

(Zaak F-33/09)1

(Openbare dienst - Tijdelijke functionarissen - Bezoldiging - Ontheemdingstoelage - Voorwaarden van artikel 4 van bijlage VII bij het Statuut - Regelmatige woonplaats vóór indiensttreding - Verblijf als student in standplaats gedurende referentieperiode - Stages buiten standplaats gedurende referentieperiode - Inaanmerkingneming van daadwerkelijke woonplaats)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Aglika Tzvetanova (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É.. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden, vervolgens J. Currall en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoekster de ontheemdingstoelage toe te kennen voorzien in artikel 4, lid 1, sub a, van bijlage VII bij het Statuut

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 10 juli 2008 houdende weigering om Tzvetanova in het genot te stellen van de ontheemdingstoelage voorzien in artikel 4 van bijlage VII bij het Statuut wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 129 van 6.6.2009, blz. 22.