Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2010 r. - Tzvetanova przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/09)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Wynagrodzenie - Dodatek zagraniczny - Warunki przewidziane w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego - Miejsce stałego zamieszkania - Pobyt w miejscu zatrudnienia w charakterze studenta w okresie odniesienia - Odbycie staży poza miejscem zatrudnienia w okresie odniesienia - Uwzględnienie rzeczywistego zamieszkiwania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Aglika Tzvetanova (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy; później J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie przyznania skarżącej dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2008 r. o odmowie przyznania Aglice Tzvetanovej dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

Komisja Europejska zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 129 z 6.6.2009, s. 22.