Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. marca 2010 - Tzvetanova/Komisia

(vec F-33/09)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Odmena - Príspevok na expatriáciu - Podmienky stanovené v článku 4 prílohy VII služobného poriadku - Obvyklé bydlisko pred nástupom do zamestnania - Pobyt študenta na mieste pridelenia počas referenčného obdobia - Stáže mimo miesta pridelenia počas referenčného obdobia - Zohľadnenie skutočného bydliska)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aglika Tzvetanova (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení pôvodne: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie zamietnuť žalobkyni udelenie príspevku na expatriáciu upraveného v článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Európskej komisie z 10. júla 2008 zamietajúce pani Tzvetanovej udelenie príspevku na expatriáciu upraveného v článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku sa zrušuje.

2.    Európska komisia znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 129, 6. 6. 2009, s. 22.