Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 25 март 2010 г. - Buschak/ЕФПУЖТ

(Дело F-47/08)1

(Публична служба - Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд - Длъжностна характеристика на заместник директора - Жалба за отмяна - Иск за обезщетение - Правен интерес - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Willy Buschak (Бон, Германия) (представители: първоначално L. Levi и C. Ronzi, avocats, впоследствие L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд (представител: C. Callanan, solicitor)

Предмет

Публична служба - Отмяна на решението, с което е изменена длъжностната характеристика на жалбоподателя и осъждане на ответника да заплати обезщетение за претърпените от жалбоподателя материални и морални вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Buschak да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - JO C 171, 5.7.2008 г., стр. 52.