Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 25 maart 2010 - Buschak / Eurofound

(zaak F-47/08)1

(Openbare dienst - Europese Stichting voor de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden - Omschrijving van ambt van adjunct-directeur - Beroep tot nietigverklaring - Beroep tot schadevergoeding - Procesbelang - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal : Frans

Partijen

Verzoekende partij: Willy Buschak (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk L. Levi en C. Ronzi, advocaten, vervolgens L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Stichting voor de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (vertegenwoordiger: C. Callanan, solicitor)

Voorwerp

Openbare dienst - Nietigverklaring van het besluit tot wijziging van de omschrijving van verzoekers ambt en veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker zou hebben geleden

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Buschak wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 171 van 5.7.2008, blz. 52.