Language of document :

Žaloba podaná dne 8. prosince 2009 - Papathanasiou v. OHIM

(Věc F-99/09)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Španělsko) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení klauzule ve smlouvě žalobkyně, která stanoví automatické ukončení pracovní smlouvy pro případ, že by žalobkyně neměla být vybrána v rámci externího výběrového řízení pro OHIM, jednak prohlášení, že výběrová řízení OHIM/AD/01/07, OHIM/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 a OHIM/AST/02/02 nemají žádné účinky na smlouvu žalobkyně. Krom toho návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit dopis OHIM ze dne 12. března 2009 a v něm obsažená rozhodnutí OHIM, podle kterých pracovní poměr žalobkyně skončí po uplynutí 8-měsíční výpovědní doby, která začíná běžet dne 16. března 2009, na základě konstatování Soudu, že pracovní poměr žalobkyně s OHIM nadále trvá, aniž by jí byla dána výpověď. V rozsahu, v němž Soud považuje za nezbytné, žalobkyně také dále navrhuje, aby Soud zrušil dopis OHIM ze dne 3. srpna 2009 (přerušení běhu výpovědní doby po dobu 3 měsíců) a ze dne 9. října 2009 (zamítnutí stížnosti), které žalobkyně kvalifikuje jako nesamostatné,

zrušit nebo prohlásit rozvazovací klauzuli v článku 5 pracovní smlouvy žalobkyně s OHIM za neplatnou, podpůrně

prohlásit, že také v budoucnu nelze ukončit pracovní smlouvu žalobkyně na základě rozvazovací klauzule její pracovní smlouvy;

podpůrně konstatovat, že v každém případě nebyla výběrová řízení uvedená v dopise OHIM ze dne 12. března 2009 způsobilá vyvolat negativní účinky rozvazovací klauzule.

uložit OHIM náhradu škody v přiměřené, Soudem určené výši za morální a nehmotné újmy způsobené žalobkyni prohlášeními uvedenými v bodě 1 návrhového žádání.

pro případ, že by skutečná činnost žalobkyně k okamžiku rozhodnutí Soudu nebo zaplacení dlužných částek žalobkyni OHIM byla navzdory přetrvávající existenci pracovního poměru z důvodu protiprávního jednání OHIM již ukončena:

uložit OHIM náhradu hmotné újmy žalobkyni v plné výši - s konstatováním povinnosti OHIM, aby žalobkyni nadále zaměstnal za dosavadních podmínek a začlenil ji zpět do služby - zejména prostřednictvím zaplacení všech případně dlužných odměn a všech ostatních výdajů žalobkyně zapříčiněných protiprávním jednáním OHIM (snížené o obdrženou podporu v nezaměstnanosti).

podpůrně pro případ, že z právních nebo faktických důvodů v dané situaci nedojde k opětovnému začlenění žalobkyně do služby nebo dalšímu zaměstnání za dosavadních podmínek, uložit OHIM náhradu hmotné újmy, která žalobkyni vznikla protiprávním ukončením její činnosti ve výši rozdílu mezi jejím životním příjmem, který lze skutečně očekávat a životním příjmem, který by žalobkyně dosáhla, pokud by smlouva nadále běžela, s přihlédnutím k důchodovým dávkám a jiným nárokům;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.

____________