Language of document :

Talan väckt den 8 december 2009 - Papathanasiou mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-99/09)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmoniering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan dels om ogiltigförklaring av den bestämmelse i sökandens anställningsavtal i vilken det anges att avtalet upphör automatiskt om sökanden misslyckas i ett externt uttagningsprov för tjänster vid harmoniseringsbyrån, dels att de ska fastställas att uttagningsproven BHIM/AD/01/07, BHIM/AD/02/07, BHIM/AST/01/07 och BHIM/AST/02/02 saknar betydelse för sökandens anställningsavtal. Sökanden har dessutom yrkat skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns skrivelse av den 12 mars 2009 och de beslut av harmoniseringsbyrån som anges i denna skrivelse vilka innebär att sökandens anställning upphör efter en uppsägningstid av åtta månader, med 16 mars 2009 som brytpunkt, och att det ska fastställas att sökanden fortfarande är anställd vid harmoniseringsbyrån. Om personaldomstolen anser det nödvändigt yrkar sökanden även att harmoniseringsbyråns skrivelse av den 3 augusti 2009, som sökanden anser vara en självständig skrivelse, om uppskov med uppsägningen i tre månader och harmoniseringsbyråns skrivelse av den 9 oktober 2009 om avslag på klagomålet ska ogiltigförklaras.

ogiltigförklara uppsägningsbestämmelsen i artikel 5 i sökandens anställningsavtal med harmoniseringsbyrån eller förklara att denna bestämmelse saknar verkan, eller i andra hand, fastställa att sökandens anställningsavtal inte heller i framtiden kan sägas upp med hänvisning till uppsägningsbestämmelsen i hennes anställningsavtal eller, åtminstone, att de uttagningsprov som anges i byråns skrivelse av den 12 mars 2009 inte har några negativa följder för sökanden.

förplikta harmoniseringsbyrån att utge skadestånd till sökanden med ett belopp som personaldomstolen finner skäligt för den ekonomiska och ideella skada som sökanden har lidit till följd av ovannämnda skrivelser.

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta den förlust som sökanden har tillfogats genom att betala ut resterande belopp samt täcka kostnaderna för övriga kostnader som sökanden har åsamkats av byråns rättstridiga handlande (med avdrag för utbetald arbetslöshetsersättning) samt fastslå att byrån är skyldig att anställa henne på nytt på samma anställningsvillkor som tidigare, eller i andra hand, om sökanden inte får tillbaka sin tjänst på de villkor som tidigare gällde på grund av rättsliga eller faktiska skäl, förplikta byrån att utge ersättning till sökanden för den ekonomiska skada hon lidit av att hennes anställning rättstridigt upphörde, vilken ska uppgå till skillnaden mellan den inkomst hon kan förväntas få under resten av sitt arbetsliv och den inkomst som skulle ha fått om kontraktet inte sagts upp, med beaktande även av pensionsförmåner och andra rättigheter, förutsatt att sökanden inte längre arbetar vid byrån när personaldomstolen dömer i målet eller att byrån har reglerat sin skuld till sökanden trots att anställningsförhållandet fortfarande består.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________