Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 февруари 2010 г. - Faria/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

(Дело F-7/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Атестиране - Атестационен доклад - Период на атестиране 2006/2007 - Искане за отмяна на атестационния доклад - Явна грешка в преценката - Поправяне на неимуществени вреди)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Испания) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) (представители: I. de Medrano Caballero, подпомаган от D. Waelbroeck, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на атестационния доклад за периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г., както и осъждане на ответника да заплати обезщетение за претърпените от жалбоподателя вреди

Диспозитив

Отменя атестационния доклад на г-жа Faria, изготвен от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) за периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г.

Отхвърля иска в останалата му част.

СХВП понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и три четвърти от разноските на г-жа Faria.

Г-жа Faria понася една четвърт от направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ C 69, 21.03.2009 г., стр. 55.