Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 februari 2010 - Faria / Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

(Zaak F-7/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Beoordelingsrapport - Beoordelingsjaar 2006/2007 - Verzoek om nietigverklaring van beoordelingsrapport - Kennelijk onjuiste beoordeling - Vergoeding van immateriële schade)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Spanje) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (vertegenwoordigers: I. de Medrano Caballero, gemachtigde, bijgestaan door D. Waelbroeck, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het beoordelingsrapport over de periode van 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007 alsmede veroordeling van de verwerende partij tot betaling van de door verzoekster geleden schade

Dictum

Het beoordelingsrapport van Faria, dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) over de periode van 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007 heeft opgesteld, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Het BHIM zal naast zijn eigen kosten drie vierden van de kosten van Faria dragen.

Faria zal een vierde van haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 69 van 21.3.2009, blz. 55.