Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 23. februára 2010 - Faria/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

(vec F-7/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie - Hodnotiaca správa - Hodnotené obdobie 2006 - 2007 - Návrh na zrušenie hodnotiacej správy - Zjavne nesprávne posúdenie - Náhrada nemajetkovej ujmy)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Španielsko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (v zastúpení: I. de Medrano Caballero, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Waelbroeck, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy za obdobie od 1. októbra 2006 do 30. septembra 2007, ako aj návrh zaviazať žalovaného na zaplatenie náhrady škody utrpenej žalobkyňou

Výrok rozsudku

1.    Hodnotiaca správa pani Faria vyhotovená Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) za obdobie od 1. októbra 2006 do 30. septembra 2007 sa zrušuje.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť tri štvrtiny trov konania pani Faria.

4.    Pani Faria znáša jednu štvrtinu vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 69, 21.3.2009, s. 55.