Language of document :

Talan väckt den 15 mars 2010 - Daake mot Harmoniseringsbyrån

(Mål F-17/10)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Simone Daake (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av harmoniseringsbyråns beslut av den 4 december 2009 att avslå sökandens begäran om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta sökanden för den ekonomiska hon åsamkats, med ett belopp motsvarande skillnaden mellan

dels den lön som sökanden faktiskt har uppburit som kontraktsanställd enligt artikel 3a i anställningsvillkor för övriga anställda, under perioden den 1 november 2005-31 oktober 2008, samt den arbetslöshetsersättning som hon har uppburit från den 1 november 2008 till dags dato,

och den lön hon har rätt till som tillfälligt anställd enligt artikel 2 a i anställningsvillkor för övriga anställda, under perioden den 1 november 2005-31 december 2008, samt den arbetslöshetsersättning som hon har uppburit från den 1 november 2008 till dags dato enligt artikel 2 a i anställningsvillkor för övriga anställda,

och ersätta de förluster som följer därav avseende sökandens ålderspension och andra ersättningar, löner och förmåner, med beaktande av den befordran som hon, med hänsyn till sina prestationer, rimligen kunde ha förväntat sig den 1 april 2008,

samt ogiltigförklara - i den mån det är nödvändigt för att sökanden ska erhålla skadestånd - harmoniseringsbyråns beslut av den 6 maj 2009 och den 4 december 2009,

förplikta harmoniseringsbyrån ersätta sökande för den ideella skada hon åsamkats till följd av den diskriminering hon utsatts för i förhållande till andra anställda vid harmoniseringsbyrån, med ett belopp som personaldomstolen fastställer efter eget skön,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

____________