Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

15 юни 2010 година

Дело F-45/09

Maddalena Lebedef-Caponi

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Оценка — Доклад за развитие на кариерата — Процедура по оценяване за 2007 г. — Жалба за отмяна — Явна грешка в преценката — Представители на персонала — Становище на групата ad hoc“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Lebedef-Caponi иска отмяна на своя доклад за развитие на кариерата за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателката да заплати съдебните разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица —Жалба — Правно основание, изведено от липса на компетентност на автора на увреждащия акт — Служебно установяване

3.      Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Установяване — Длъжностни лица, изпълняващи функции на представители на персонала

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

4.      Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Установяване — Длъжностни лица, изпълняващи функции на представители на персонала

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Съдът на публичната служба не следва да замества със своята оценка тази на лицата, натоварени да преценят работата на оценяваното лице. Всъщност институциите на Съюза разполагат с широко право на преценка за оценяване на работата на техните длъжностни лица. Ценностните оценки за длъжностните лица в докладите за развитие на кариерата не подлежат на съдебен контрол, какъвто се упражнява единствено върху евентуално неспазване на формата, върху явни фактически грешки, опорочаващи преценките на администрацията, както и върху евентуална злоупотреба с власт.

(вж. точка 32)

Позоваване на:

Общ съд — 18 октомври 2005 г., Leite Mateus/Комисия, T‑51/04, непубликувано в Сборника, точка 51; 13 юли 2006 г., Andrieu/Комисия, T‑285/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑161 и II‑A‑2‑775, точка 99

2.      Правното основание, изведено от липсата на компетентност на автора на увреждащия акт, е абсолютна процесуална предпоставка, която във всички случаи следва да бъде разгледана служебно от Съда на публичната служба.

(вж. точка 38)

Позоваване на:

Съд — 13 юли 2000 г., Salzgitter/Комисия, C‑210/98 P, Recueil, стр. I‑5843, точка 56

Общ съд — 27 февруари 1992 г., BASF и др./Комисия, T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T 94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 и T‑104/89, Recueil, стр. II‑315, точка 31

3.      Макар по силата на член 6, параграф 3, буква в) от приетите от Комисията Общи разпоредби за изпълнение на член 43 от Правилника оценяващите дадено длъжностно лице, което упражнява дейност на представител на персонала, да са длъжни да се консултират с групата ad hoc за оценка и да вземат предвид нейното становище при изготвяне на доклада за развитие на кариерата, те не са длъжни да възприемат това становище. В случай че не го възприемат, те трябва да обяснят какви са съображенията им, за да се отклонят от него, като в това отношение, за да се приеме, че е удовлетворено изискването за мотивиране, не е достатъчно към доклада за развитие на кариерата само да се приложи становището на групата ad hoc.

Освен това от никоя разпоредба на Правилника за персонала или Общите разпоредби за изпълнение не следва, че задължението на оценяващите да вземат предвид становището на групата ad hoc ги обвързва да предоставят на дадено длъжностно лице специални точки в допълнение към точките, предназначени за оценка на извършваната в рамките на службата му дейност.

(вж. точки 45 и 48)

Позоваване на:

Общ съд — 5 ноември 2003 г., Lebedef/Комисия, T‑326/01, Recueil FP, стр. I‑A‑273 и II‑1317, точка 55, 5 ноември 2003 г., Lebedef-Caponi/Комисия, T‑98/02, Recueil FP, стр. I‑A‑277 и II‑1343, точка 50, 25 октомври 2005 г., Fardoom и Reinard/Комисия, T‑43/04, Recueil FP, стр. I‑A‑329 и II‑1465, точка 87, 17 май 2006 г., Lavagnoli/Комисия, T‑95/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑121 и II‑A‑2‑569, точка 84

Съд на публичната служба — 13 декември 2007 г., Diomede Basili/Комисия, F‑108/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑447 и II‑A‑1‑2515, точки 37 и 47

4.      Упражняването на дейност, за която длъжностно лице е избрано от администрацията, а не от Комитета по персонала или от синдикална или професионална организация, не може да бъде взето предвид като дейност на представител на персонала по смисъла на член 6, параграф 3, буква в) от приетите от Комисията Общи разпоредби за изпълнение на член 43 от Правилника. При все това, несъмнено неприятната липса на конкретна разпоредба, която да позволи оценяващите да вземат предвид подобни дейности, не може да доведе до тълкуване, явно противоречащо на текста на член 6, параграф 3, буква в) от Общите разпоредби за изпълнение, допълнени с приложение I към посочените разпоредби.

(вж. точка 57)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — Diomede Basili/Комисия, посочено по-горе, точка 35