Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

PERSONALERETTENS DOM (Anden Afdeling)

15. juni 2010

Sag F-45/09

Maddalena Lebedef-Caponi

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesåret 2007 — annullationssøgsmål — åbenbart urigtigt skøn — personalerepræsentanter — udtalelse fra ad hoc-gruppen«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Maddalena Lebedef-Caponi har nedlagt påstand om annullation af hendes karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2007.

Udfald: Europa-Kommissionen frifindes. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

2.      Tjenestemænd — søgsmål — anbringende vedrørende manglende kompetence hos ophavsmanden til den bebyrdende retsakt — afgørelse ex officio

3.      Tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — udarbejdelse — tjenestemænd, der arbejder med personalerepræsentation

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

4.      Tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — udarbejdelse — tjenestemænd, der arbejder med personalerepræsentation

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

1.      Det tilkommer ikke Personaleretten at sætte sin vurdering i stedet for den vurdering, som er foretaget af de personer, der har til opgave at vurdere den bedømte persons arbejde. Unionens institutioner har nemlig et vidt skøn med hensyn til at bedømme det af tjenestemændene udførte arbejde. Personalerettens legalitetskontrol af den vurdering, som er indeholdt i karriereudviklingsrapporten, vedrører kun en prøvelse af, om der foreligger eventuelle formfejl, åbenbare faktiske fejl, som indvirker på administrationens vurderinger, eller eventuelt magtfordrejning.

(jf. præmis 32)

Henvisning til:

Retten: 18. oktober 2005, sag T-51/04, Leite Mateus mod Kommissionen, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 51; 13. juli 2006, sag T-285/04, Andrieu mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 161, og II-A-2, s. 775, præmis 99

2.      Et anbringende om, at ophavsmanden til en bebyrdende retsakt ikke var kompetent, er en ufravigelig procesforudsætning, som skal efterprøves ex officio af Personaleretten.

(jf. præmis 38)

Henvisning til:

Domstolen: 13. juli 2000, sag C-210/98 P, Salzgitter mod Kommissionen, Sml. I, s. 5843, præmis 56

Retten: 27. februar 1992, forenede sager T-79/89, T-84/89 — T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 og T-104/31, BASF m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 315, præmis 31

3.      Selv om de personer, der bedømmer en tjenestemand, der arbejder som personalerepræsentant, ifølge artikel 6, stk. 3, litra c), i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, som Kommissionen har vedtaget, har pligt til at konsultere ad hoc-gruppen og til at tage hensyn til gruppens udtalelse i forbindelse med udarbejdelsen af karriereudviklingsrapporten, har de ikke pligt til at følge denne udtalelse. Såfremt de ikke følger udtalelsen, skal de angive grundene hertil, idet det ikke i denne henseende er tilstrækkeligt for at opfylde begrundelsespligten at vedlægge ad hoc-gruppens udtalelse som bilag til karriereudviklingsrapporten.

Desuden fremgår det ikke af nogen bestemmelser i vedtægten eller i de almindelige gennemførelsesbestemmelser, at bedømmerens forpligtelse til at tage ad hoc-gruppens udtalelse i betragtning forpligter dem til at tildele tjenestemanden særlige point ud over dem, der vedrører bedømmelsen af de aktiviteter, tjenestemanden har udøvet i forbindelse med sit arbejde.

(jf. præmis 45 og 48)

Henvisning til:

Retten: 5. november 2003, sag T-326/01, Lebedef mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 273, og II-A, s. 1317, præmis 55; 5. november 2003, sag T-98/02, Lebedef-Caponi mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 277, og II, s. 1343, præmis 50; 25. oktober 2005, sag T-43/04, Fardoom og Reinard mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 329, og II, s. 1465, præmis 87; 17. maj 2006, sag T-95/04, Lavagnoli mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 121, og II-A-2, s. 569, præmis 84

Personaleretten: 13. december 2007, sag F-108/06, Diomede Basili mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 447, og II-A-1, s. 2515, præmis 37 og 47

4.      Såfremt administrationen og ikke personaleudvalget, en fagforening eller en brancheorganisation har udpeget en tjenestemand til at varetage en opgave, kan denne opgave ikke anses for at udgøre personalerepræsentationsaktiviteter i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 6, stk. 3, litra c), i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, som Kommissionen har vedtaget. I mangel af en særlig bestemmelse, der giver bedømmerne mulighed for at tage hensyn til sådanne opgaver, er det ikke muligt, hvilket ganske vist er beklageligt, at anlægge en fortolkning, der åbenbart er i strid med artikel 6, stk. 3, litra c), i de almindelige gennemførelsesbestemmelser, sammenholdt med bilag I til de nævnte bestemmelser.

(jf. præmis 57)

Henvisning til:

Personaleretten: Diomede Basili mod Kommissionen, præmis 35