Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

15. juuni 2010

Kohtuasi F‑45/09

Maddalena Lebedef-Caponi

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – 2007. aasta hindamine – Tühistamishagi – Ilmne hindamisviga – Töötajate esindajad – Ad hoc hindamisrühma arvamus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega M. Lebedef-Caponi palub tühistada ajavahemiku 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 karjääriarengu aruande.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

2.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustava akti vastuvõtja pädevuse puudumisel põhinev väide – Tuvastamine omal algatusel

3.      Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – Koostamine – Personali esindavad ametnikud

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

4.      Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – Koostamine – Personali esindavad ametnikud

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

1.      Avaliku Teenistuse Kohus ei või asendada hinnatava isiku hindamise eest vastutavate isikute hinnangut enda omaga. Liidu institutsioonidel on oma ametnike töö hindamiseks ulatuslik kaalutlusõigus. Ametnikele karjääriarengu aruandes antud väärtushinnangud jäävad väljapoole kohtulikku kontrolli, mida teostatakse üksnes võimalike vormivigade, administratsiooni hinnangus tehtud ilmsete faktivigade ja võimaliku võimu kuritarvitamise üle.

(vt punkt 32)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 18. oktoober 2005, kohtuasi T‑51/04: Leite Mateus vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 51); 13. juuli 2006, kohtuasi T‑285/04: Andrieu vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑161 ja II‑A‑2‑775, punkt 99).

2.      Väide huve kahjustava akti vastuvõtja pädevuse puudumise kohta on avalikul huvil põhinev väide, mida Avaliku Teenistuse Kohtul tuleb igal juhul kontrollida omal algatusel.

(vt punkt 38)

Viited:

Euroopa Kohus: 13. juuli 2000, kohtuasi C‑210/98 P: Salzgitter vs. komisjon (EKL 2000, lk I‑5843, punkt 56).

Esimese Astme Kohus: 27. veebruar 1992, liidetud kohtuasjad T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 ja T‑104/89: BASF jt vs. komisjon (EKL 1992, lk II‑315, punkt 31).

3.      Kuigi komisjoni poolt vastu võetud personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 6 lõike 3 punkti c kohaselt peavad hindajad personali esindava ametniku karjääriarengu aruande koostamisel konsulteerima ad hoc komiteega ja arvestama komitee arvamusega, ei ole nad kohustatud seda arvamust järgima. Kui nad seda ei järgi, tuleb neil märkida põhjused, miks nad sellest arvamusest kõrvale kaldusid, kuna lihtsalt arvamuse lisamine hindamisaruandele ei ole piisav, et seda võiks vaadelda põhjendamiskohustuse täitmisena.

Lisaks ei tulene ühestki personalieeskirjade sättest või üldistest rakendussätetest, et tulenevalt hindaja kohustusest arvestada ad hoc komitee arvamusega tuleks neil anda ametnikule eripunkte lisaks punktidele, mis on mõeldud tema teenistusülesannete raames teostatud tegevuse hindamiseks.

(vt punktid 45 ja 48)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 5. november 2003, kohtuasi T‑326/01: Lebedef vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑273 ja II‑1317, punkt 55); 5. november 2003, kohtuasi T‑98/02: Lebedef-Caponi vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑277 ja II‑1343, punkt 50); 25. oktoober 2005, kohtuasi T‑43/04: Fardoom ja Reinard vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑329 ja II‑1465, punkt 87); 17. mai 2006, kohtuasi T‑95/04: Lavagnoli vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑121 ja II‑A‑2‑569, punkt 84).

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. detsember 2007, kohtuasi F‑108/06: Diomede Basili vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑447 ja II‑A‑1‑2515, punktid 37 ja 47).

4.      Komisjoni poolt vastu võetud personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 6 lõike 3 punkti c kohaselt ei võeta töötajate esindaja tegevusena arvesse seda, kui ametnik määrati ülesannet täitma administratsiooni poolt, mitte personalikomitee või ametiühingu või kutseorganisatsiooni poolt. Kui aga kahjuks puudub erisäte, mis võimaldaks hindajatel sellist tegevust arvesse võtta, siis ei saa see viia tõlgenduseni, mis on ilmselgelt vastuolus personalieeskirjade üldiste rakendussätete artikli 6 lõike 3 punkti c, mida täiendab nende sätete I lisa, sõnastusega.

(vt punkt 57)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: eespool viidatud kohtuotsus Diomede Basili vs. komisjon (punkt 35).