Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2010. gada 15. jūnijā

Lieta F‑45/09

Maddalena Lebedef-Caponi

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – 2007. gada novērtējums – Prasība atcelt tiesību aktu – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Personāla pārstāvji – “Ad hoc” grupas viedoklis

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru M. Lebedef‑Caponi k‑dze lūdz atcelt viņas karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītāja atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Pamats par nelabvēlīga akta izdevēja kompetences neesamību – Konstatējums pēc savas iniciatīvas

3.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Pieņemšana – Ierēdņi, kas pilda personāla pārstāvības pienākumus

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

4.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Pieņemšana – Ierēdņi, kas pilda personāla pārstāvības pienākumus

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

1.      Civildienesta tiesa nevar ar savu novērtējumu aizstāt novērtējumu, ko veikušas personas, kuru pienākumos ir novērtēt novērtējamās personas darbu. Savienības iestādēm ir plaša rīcības brīvība, lai novērtētu savu ierēdņu darbu. Tiesa nepārbauda vērtējumu, kas ir izdarīts attiecībā uz ierēdņiem viņu karjeras attīstības ziņojumos, bet pārbauda tikai iespējamos formas prasību pārkāpumus, acīmredzamas faktiskas kļūdas administrācijas veiktajā novērtējumā, kā arī iespējamo pilnvaru nepareizu izmantošanu.

(skat. 32. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 18. oktobris, T‑51/04 Leite Mateus/Komisija, Krājumā nav publicēts, 51. punkts; 2006. gada 13. jūlijs, T‑285/04 Andrieu/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑161. un II‑A‑2‑775. lpp., 99. punkts.

2.      Pamats par nelabvēlīga akta izdevēja kompetences neesamību ir absolūts pamats, kas katrā ziņā Civildienesta tiesai ir jāizvērtē pašai pēc savas ierosmes.

(skat. 38. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2000. gada 13. jūlijs, C‑210/98 P Salzgitter/Komisija, Recueil, I‑5843. lpp., 56. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 27. februāris, T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 un T‑104/89 BASF u.c./Komisija, Recueil, II‑315. lpp., 31. punkts.

3.      Kaut arī atbilstoši Komisijas pieņemto Vispārīgo Civildienesta noteikumu 43. panta īstenošanas noteikumu 6. panta 3. punkta c) apakšpunktam novērtētājiem un apstiprinātājiem ir jāapspriežas ar “ad hoc” grupu un jāņem vērā tās viedoklis, pieņemot karjeras attīstības ziņojumu attiecībā uz ierēdni, kurš pilda personāla pārstāvības pienākumus, tiem tomēr šis viedoklis nav jāievēro. Ja tie šo viedokli neievēro, viņiem ir jāizklāsta iemesli, kuru dēļ viņi no tā ir atkāpušies; “ad hoc” grupas viedokļa vienkārša pievienošana karjeras attīstības ziņojumam nav pietiekama, lai šajā sakarā par izpildītām tiktu uzskatītas attiecīgā pamatojuma prasības.

Turklāt no Civildienesta noteikumu un Vispārīgo īstenošanas noteikumu normām neizriet, ka novērtētājiem paredzētais pienākums ņemt vērā “ad hoc” grupas viedokli tiem uzliktu saistības piešķirt ierēdnim īpašus punktus papildus tiem, kas jau piešķirti par amata pienākumu izpildi.

(skat. 45. un 48. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2003. gada 5. novembris, T‑326/01 Lebedef/Komisija, Recueil FP, I‑A‑273. un II‑1317. lpp., 55. punkts; 2003. gada 5. novembris, T‑98/02 Lebedef-Caponi/Komisija, Recueil FP, I‑A‑277. un II‑1343. lpp., 50. punkts; 2005. gada 25. oktobris, T‑43/04 Fardoom un Reinard/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑329. un II‑1465. lpp., 87. punkts; 2006. gada 17. maijs, T‑95/04 Lavagnoli/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑121. un II‑A‑2‑569. lpp., 84. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 13. decembris, F‑108/06 Diomede Basili/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑447. un II‑A‑1‑2515. lpp., 37. un 47. punkts.

4.      Tādu uzdevumu veikšana, kuriem ierēdni ir norīkojusi administrācija, nevis personāla komiteja vai aroda vai profesionāla organizācija, netiek ņemta vērā kā personāla pārstāvības darbības Komisijas pieņemto Vispārīgo Civildienesta noteikumu 43. panta īstenošanas noteikumu 6. panta 3. punkta c) apakšpunkta izpratnē. Speciālās tiesību normas, ar kuru vērtētājiem tiktu atļauts ņemt vērā šādas darbības, neesamība, lai arī ir nevēlama, tomēr nevar izraisīt interpretāciju, kura acīmredzami būtu pretrunā Vispārīgo īstenošanas noteikumu 6. panta 3. punkta c) apakšpunkta noteikumu būtībai, kuru papildina minētās tiesību normas I pielikums.

(skat. 57. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: Diomede Basili/Komisija, minēts iepriekš, 35. punkts.