Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 15. júna 2010

Vec F‑45/09

Maddalena Lebedef‑Caponi

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Hodnotenie za rok 2007 – Žaloba o neplatnosť – Zjavne nesprávne posúdenie – Zástupcovia zamestnancov – Stanovisko skupiny vytvorenej ad hoc“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Lebedef‑Caponi navrhuje zrušenie správy o jej služobnom postupe za obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

2.       Úradníci – Žaloba – Dôvod založený na nedostatku právomoci autora aktu spôsobujúceho ujmu – Určenie ex offo

3.       Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Vypracovanie – Úradníci, ktorí vykonávajú funkcie zastupovania zamestnancov

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

4.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Vypracovanie – Úradníci, ktorí vykonávajú funkcie zastupovania zamestnancov

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

1.      Súdu pre verejnú službu neprináleží svojím posúdením nahradiť posúdenie vykonané osobami, ktoré sú poverené hodnotiť prácu hodnotenej osoby. Inštitúcie Únie totiž disponujú širokou mierou voľnej úvahy pri hodnotení práce svojich úradníkov. Hodnotiace úsudky o úradníkoch uvedené v správach o služobnom postupe sú vylúčené zo súdneho preskúmania, ktoré sa vzťahuje len na prípadné formálne vady, zjavné skutkové omyly v posúdeniach administratívou, ako aj na prípadné zneužitie právomoci.

(pozri bod 32)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 18. októbra 2005, Leite Mateus/Komisia, T‑51/04, neuverejnený v Zbierke, bod 51; 13. júla 2006, Andrieu/Komisia, T‑285/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑161 a II‑A‑2‑775, bod 99

2.      Žalobný dôvod založený na nedostatku právomoci orgánu, ktorý je autorom aktu spôsobujúceho ujmu, je žalobným dôvodom týkajúcim sa verejného poriadku, ktorý musí Súd pre verejnú službu v každom prípade preskúmať ex offo.

(pozri bod 38)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. júla 2000, Salzgitter/Komisia, C‑210/98 P, Zb. s. I‑5843, bod 56

Súd prvého stupňa: 27. februára 1992, BASF a i./Komisia, T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 a T‑104/89, Zb. s. II‑315, bod 31

3.      Hoci hodnotitelia úradníka, ktorý vykonáva činnosti zastupovania zamestnancov, sú podľa článku 6 ods. 3 písm. c) všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku prijatých Komisiou povinní uskutočniť konzultáciu s hodnotiacou skupinou vytvorenou ad hoc a zohľadniť jej stanovisko pri vypracovávaní správy o služobnom postupe, týmto stanoviskom nie sú viazaní. Ak sa ním neriadia, musia vysvetliť dôvody, ktoré ich viedli k tomu, že sa od neho odchýlili, pričom samotné pripojenie stanoviska ad hoc skupiny k správe o služobnom postupe nemožno v tejto súvislosti považovať za postačujúce na splnenie požiadavky odôvodnenia.

Okrem toho zo žiadneho ustanovenia služobného poriadku ani všeobecných vykonávacích ustanovení nevyplýva, že povinnosť hodnotiteľov zohľadniť stanovisko ad hoc skupiny by ich zaväzovala udeliť úradníkovi osobitné body, ktoré sa pripočítavajú k bodom udeleným ako ohodnotenie jeho činností vykonávaných v rámci jeho zamestnania.

(pozri body 45 a 48)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 5. novembra 2003, Lebedef/Komisia, T‑326/01, Zb. VS s. I‑A‑273 a II‑1317, bod 55; 5. novembra 2003, Lebedef‑Caponi/Komisia, T‑98/02, Zb. VS s. I‑A‑277 a II‑1343, bod 50; 25. októbra 2005, Fardoom a Reinard/Komisia, T‑43/04, Zb. VS s. I‑A‑329 a II‑1465, bod 87; 17. mája 2006, Lavagnoli/Komisia, T‑95/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑121 a II‑A‑2‑569, bod 84

Súd pre verejnú službu: 13. decembra 2007, Diomede Basili/Komisia, F‑108/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑447 a II‑A‑1‑2515, body 37 a 47

4.      Ako činnosti zastupovania zamestnancov v zmysle článku 6 ods. 3 písm. c) všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku prijatých Komisiou nemožno zohľadniť výkon funkcie, do ktorej bol úradník vymenovaný administratívou a nie výborom zamestnancov alebo odborovou či profesijnou organizáciou. Neexistencia špecifického ustanovenia, ktoré by hodnotiteľom umožňovalo zohľadniť takéto činnosti, je akokoľvek poľutovaniahodná, však nemôže viesť k výkladu, ktorý je zjavne v rozpore so znením ustanovení článku 6 ods. 3 písm. c) všeobecných vykonávacích ustanovení doplnených prílohou I k týmto ustanoveniam.

(pozri bod 57)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Diomede Basili/Komisia, už citovaný, bod 35