Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

PERSONALDOMSTOLENS DOM
(andra avdelningen)

den 15 juni 2010

Mål F-45/09

Maddalena Lebedef-Caponi

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Bedömning – Karriärutvecklingsrapport – Bedömningsförfarandet för år 2007 – Talan om ogiltigförklaring – Uppenbart oriktig bedömning – Personalrepresentanter – Yttrande från ad hoc-gruppen”

Saken: Talan väckt enligt artikel 236 EG och 152 EA, genom vilken Maddalena Lebedef-Caponi har yrkat att hennes karriärutvecklingsrapport för perioden 1 januari–31 december 2007 ogiltigförklaras.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Betygsättning – Karriärutvecklingsrapport

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

2.      Tjänstemän – Talan – Grund som avser att den som har antagit en rättsakt som går någon emot saknar behörighet – Konstaterande ex officio

3.      Tjänstemän – Betygsättning – Karriärutvecklingsrapport – Upprättande – Tjänstemän som arbetar med personalrepresentation

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

4.      Tjänstemän – Betygsättning – Karriärutvecklingsrapport – Upprättande – Tjänstemän som arbetar med personalrepresentation

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

1.       Det ankommer inte på personaldomstolen att sätta sig i den bedömande personalens ställe för att bedöma den betygsatta personens arbete. Unionsinstitutionerna förfogar nämligen över ett omfattande utrymme för skönsmässig bedömning när de bedömer sina tjänstemäns arbete. Värdeomdömena avseende tjänstemännen i karriärutvecklingsrapporten är undantagna från domstolsprövning, vilken endast avser eventuella formfel, uppenbara fel i sak som inverkat på myndighetens bedömningar samt eventuellt maktmissbruk.

(se punkt 32)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 18 oktober 2005, Leite Mateus mot kommissionen, T‑51/04, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 51; 13 juli 2006, Andrieu mot kommissionen, T‑285/04, REGP 2006, s. I‑A‑2‑161 och II‑A‑2‑775, punkt 99

2.      Den grund som avser att den som har antagit en rättsakt som går någon emot saknar behörighet utgör en grund avseende tvingande rätt som det under alla omständigheter ankommer på personaldomstolen att pröva ex officio.

(se punkt 38)

Hänvisning till

Domstolen: 13 juli 2000, Salzgitter mot kommissionen, C‑210/98 P, REG 2000, s. I‑5843, punkt 56

Förstainstansrätten: 27 februari 1992, BASF m.fl. mot kommissionen, T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 och T‑104/89, REG 1992, s. II‑315, punkt 31

3.      Enligt artikel 6.3 c i de allmänna genomförandebestämmelser för artikel 43 i stadgan, vilka antagits av kommissionen, ska de som sätter betyg på en tjänsteman som arbetar med personalrepresentation rådgöra med ad hoc-gruppen, och beakta gruppens yttrade vid upprättandet av karriärutvecklingsrapporten. Betygsättarna är emellertid inte skyldiga att följa detta yttrande. Om de inte följer nämnda yttrande måste de förklara skälen som föranlett dem att frångå det. Att endast bifoga ad hoc-gruppens yttrande till karriärutvecklingsrapporten är i detta hänseende inte tillräckligt för att anse att motiveringsskyldigheten är uppfylld.

Det framgår vidare inte av någon av bestämmelserna i föreskrifterna eller av de allmänna genomförandebestämmelserna att betygssättarnas skyldighet innebär ett tvång att bevilja tjänstemannen särskilda poäng utöver de som avser styra utvärderingen av dennes prestation i sin tjänsteutövning.

(se punkterna 45 och 48)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 5 november 2003, Lebedef mot kommissionen, T‑326/01, REGP 2003, s. I‑A‑273 och II‑1317, punkt 55; 5 november 2003, Lebedef-Caponi mot kommissionen, T‑98/02, REGP 2003, s. I‑A‑277 och II‑1343, punkt 50; 25 oktober 2005, Fardoom och Reinard mot kommissionen, T‑43/04, REGP 2005, s. I‑A‑329 och II‑1465, punkt 87; 17 maj 2006, Lavagnoli mot kommissionen, T‑95/04, REGP 2006, s. I‑A‑2‑121 och II‑A‑2‑569, punkt 84

Personaldomstolen: 13 december 2007, Diomede Basili mot kommissionen, F‑108/06, REGP 2007, s. I‑A‑1‑0447 och II‑A‑1‑2515, punkterna 37 och 47

4.      Ett uppdrag som en tjänsteman har blivit utsedd att utföra av administrationen – och inte av personalkommittén, en fackförening eller en yrkessammanslutning – kan inte beaktas som arbete med personaladministration i den mening som avses i artikel 6.3 i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 43 i tjänsteföreskrifterna, vilka antagits av kommissionen. I avsaknad av en särskild bestämmelse som gör det möjligt betygsättarna att beakta sådana uppdrag, vilket förvisso är beklagansvärt, går det inte att göra en tolkning som uppenbart strider mot ordalydelsen i artikel 6.3 c i de allmänna genomförandebestämmelserna, jämförd med bilaga I till nämnda bestämmelser.

(se punkt 57)

Hänvisning till

Personaldomstolen: Diomede Basili mot kommissionen, ovannämnda målet, punkt 35