Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

CIVILDIENESTA TIESAS OTRĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2010. gada 15. jūnijā

Lieta F‑51/09

Alessandro Petrilli

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru A. Petrilli, bijušais Komisijas ierēdnis, kurš ir pensionējies 2007. gada 1. jūlijā, lūdz atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 18. februāra lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu 2008. gada 20. oktobrī iesniegtā sūdzība par Atalgojuma un individuālo tiesību biroja 2008. gada 16. oktobra lēmumu, ar kuru ir atteikts noteikt Itāliju kā viņa galveno dzīvesvietu kopš pensionēšanās un līdz ar to, pirmkārt, piemērot viņa pensijai Itālijai paredzēto korekcijas koeficientu, otrkārt, piešķirt viņam pārcelšanās pabalstu un, treškārt, divkāršot pabalstu izglītībai viņa meitai

Nolēmums Izslēgt lietu F‑51/09 Petrilli/Komisija no Civildienesta tiesas reģistra. Komisija samaksā prasītājam naudas sodu EUR 5750 apmērā, un viņš savukārt atsakās no jebkādiem prasījumiem, ieskaitot prasījumus attiecībā uz tiesāšanās izdevumiem. Prasītājs sedz savu tiesāšanās izdevumu iespējamo atlikušo daļu pats. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)