Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

15 juni 2010

Zaak F‑51/09

Alessandro Petrilli

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling op initiatief van het Gerecht — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarmee Petrilli, voormalig ambtenaar van de Commissie die op 1 juli 2007 is gepensioneerd, vraagt om nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 18 februari 2009 tot afwijzing van de klacht die hij op 20 oktober 2008 op basis van artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie had ingediend tegen het besluit van het bureau „Beheer en afwikkeling van individuele rechten” van 16 oktober 2008 waarbij is geweigerd om vast te stellen dat Italië sinds zijn pensionering zijn voornaamste verblijfplaats is en, dientengevolge, om op zijn pensioen de aanpassingscoëfficiënt voor Italië toe te passen, hem de vergoeding bij beëindiging van dienst te geven en de schooltoelage die hij ten behoeve van zijn dochter ontvangt te verdubbelen.

Beslissing: Zaak F‑51/09, Petrilli/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. De Commissie zal verzoeker, die in ruil daarvoor afziet van elke aanspraak, daaronder begrepen ter zake van de kosten, het forfaitaire bedrag van 5 750 EUR betalen. Verzoeker draagt het eventuele restant van zijn kosten. De Commissie draagt haar eigen kosten.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69 en 74)