Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

POSTANOWIENIE PREZESA DRUGIEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 15 czerwca 2010 r.


Sprawa F‑51/09


Alessandro Petrilli

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której A. Petrilli, były urzędnik Komisji, emerytowany w dniu 1 lipca 2007 r., żąda stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego z dnia 18 lutego 2009 r. oddalającej jego zażalenie wniesione w dniu 20 października 2008 r. na podstawie art. 90 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej na odmowną decyzję Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych z dnia 16 października 2008 r. w sprawie uznania Włoch za główne miejsce jego zamieszkania od chwili przejścia na emeryturę, a w konsekwencji, po pierwsze, zastosowania do jego emerytury współczynnika korygującego dla Włoch, po drugie, przyznania mu dodatku na ponowne zagospodarowanie, po trzecie, podwojenia dodatku edukacyjnego, jaki otrzymuje na córkę.

Orzeczenie: Sprawa F‑51/09 Petrilli przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komisja wypłaci skarżącemu ryczałtową kwotę 5750 EUR, a skarżący w zamian odstąpi od wszystkich roszczeń, w tym w zakresie kosztów postępowania. Skarżący pokrywa ewentualną pozostałą część kosztów. Komisja pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69, 74)