Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

UZNESENIE PREDSEDU DRUHEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 15. júna 2010

Vec F‑51/09

Alessandro Petrilli

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Petrilli, bývalý úradník Komisie, ktorý odišiel do dôchodku 1. júla 2007, navrhuje zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 18. februára 2009, ktorým mu zamietol sťažnosť podanú 20. októbra 2008 na základe článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie proti rozhodnutiu Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov zo 16. októbra 2008 o zamietnutí určiť Taliansko ako krajinu jeho hlavného bydliska od jeho odchodu do dôchodku a v dôsledku toho, po prvé, uplatniť korekčný koeficient pre Taliansko na jeho dôchodok, po druhé, priznať mu príspevok na presídlenie, po tretie, zdvojnásobiť príspevok na vzdelanie, ktorý dostával na svoju dcéru

Rozhodnutie:      Vec F‑123/07, Petrilli/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Komisia je povinná zaplatiť žalobcovi paušálnu sumu vo výške 5 750 eur, ktorý sa na základe toho vzdá akýchkoľvek nárokov, vrátane nároku na náhradu trov konania. Žalobca znáša prípadný zvyšok svojich trov konania. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom pred Súdom pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články 69 a 74)