Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

BESLUT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS ANDRA AVDELNING

den 15 juni 2010

Mål F-51/09

Alessandro Petrilli

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken: Alessandro Petrilli, som är före detta tjänsteman vid kommissionen och som gick i pension den 1 juli 2007, har väckt talan enligt artiklarna 236 EG och 152 EA med yrkande om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 18 februari 2009 att avslå hans klagomål av den 20 oktober 2008, som ingetts med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, mot det beslut som fattats av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar den 16 oktober 2008 att inte fastställa Italien som hans stadigvarande bosättningsort sedan han gick i pension och följaktligen, för det första, inte tillämpa korrigeringskoefficienten för Italien på hans pension, för det andra, att inte bevilja honom flyttningsbidrag, för det tredje, att inte fördubbla det utbildningstillägg som han uppbär för sin dotter.

Avgörande: Mål F-51/09, Petrilli mot kommissionen, avskrivs. Kommissionen ska utge ett schablonbelopp om 5 750 euro till Alessandro Petrilli, som i gengäld ska återkalla sina yrkanden, även vad gäller rättegångskostnaderna. Alessandro Petrilli ska bära vad som eventuellt resterar av sina rättegångskostnader. Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 69 och 74)