Language of document : ECLI:EU:F:2010:56

PERSONALERETTENS KENDELSE (Første Afdeling)

22. juni 2010

Sag F-78/09

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — tjenestemænd — erstatningssøgsmål — godtgørelse af sagsomkostninger — indsigelse om, at der verserer en parallel sag — åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Luigi Marcuccio bl.a. har nedlagt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den skade, som han hævder at have lidt som følge af Kommissionens afslag på godtgøre ham de omkostninger, som han hævder at have afholdt i sag T-18/04.

Udfald: Sagen afvises. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — søgsmål — erstatningssøgsmål — påstand om annullation af den administrative afgørelse om at afslå erstatningsansøgningen — påstand, der ikke er selvstændig i forhold til erstatningspåstanden

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Retspleje — sagsomkostninger — opgørelse — formål

(Rettens procesreglement, art. 92, stk. 1; tjenestemandsvedtægten, art. 91)

1.      En afgørelse fra en institution, hvorved der meddeles afslag på en ansøgning om erstatning, udgør en del af den administrative procedure, der går forud for anlæggelsen af et erstatningssøgsmål ved Personaleretten. Følgelig kan annullationspåstanden ikke bedømmes selvstændigt i forhold til erstatningspåstanden.

Den retsakt, der indeholder institutionens stillingtagen under den administrative procedure, har nemlig alene den virkning at gøre det muligt for den skadelidte part at rejse krav om erstatning ved Personaleretten.

(jf. præmis 17)

Henvisning til:

Retten: 18. december 1997, sag T-90/95, Gill mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 471, og II, s. 1231, præmis 45; 6. marts 2001, sag T-77/99, Ojha mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 61, og II, s. 293, præmis 68; 5. december 2002, sag T-209/99, Hoyer mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 243, og II, s. 1211, præmis 32

2.       Den særlige procedure, der er fastsat i artikel 92, stk. 1, i Personalerettens procesreglement om fastsættelse af sagsomkostninger, indebærer, at det ikke er muligt at fremsætte krav, der vedrører de samme beløb, eller beløb, der er betalt med det samme formål, inden for rammerne af et søgsmål vedrørende Unionens erstatningsansvar uden for kontrakt.

Artikel 92, stk. 1, i Personalerettens procesreglement er således til hinder for, at en sagsøger anlægger et erstatningssøgsmål i henhold til vedtægtens artikel 91, der reelt har samme genstand som en påstand om fastsættelse af sagsomkostninger.

(jf. præmis 20 og 22)

Henvisning til:

Retten: 11. juli 2007, sag T-351/03, Schneider Electric mod Kommissionen, Sml. II, s. 2237, præmis 297

Personaleretten: 10. november 2009, sag F-70/07, Marcuccio mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 423, og II-A-1, s. 2293, præmis 17 og 18