Language of document : ECLI:EU:F:2010:56

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 22 czerwca 2010 r.


Sprawa F-78/09


Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga odszkodowawcza – Zwrot wydatków – Zarzut skargi równoległej – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której L. Marcuccio żąda w szczególności zasądzenia od Komisji odszkodowania za szkodę, której jakoby doznał ze względu na odmowę Komisji zwrócenia kosztów podlegających zwrotowi, poniesionych jakoby przez niego w sprawie T‑18/04.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Każda ze stron pokrywa swoje koszty.


Streszczenie


1.      Urzędnicy – Skarga – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – Wniosek o stwierdzenie nieważności poprzedzającej wniesienie skargi decyzji oddalającej wniosek o odszkodowanie – Wniosek niemający autonomicznego charakteru w stosunku do żądań o odszkodowanie

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Przedmiot

(regulamin postępowania przed Sądem, art. 92 § 1; regulamin pracowniczy, art. 91)


1.      Odmowna decyzja instytucji w sprawie wniosku o odszkodowanie stanowi integralną część postępowania administracyjnego poprzedzającego wniesienie do Sądu skargi o stwierdzenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W rezultacie żądania stwierdzenia nieważności nie mogą być oceniane w oderwaniu od wniosku o odszkodowanie.

Akt, w którym instytucja zajmuje stanowisko w fazie poprzedzającej wniesienie skargi, skutkuje bowiem wyłącznie umożliwieniem stronie, która jakoby poniosła szkodę, zwrócenia się do Sądu z wnioskiem o odszkodowanie.

(zob. pkt 17)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑90/95 Gill przeciwko Komisji, 18 grudnia 1997 r., RecFP s. I‑A‑471, II‑1231, pkt 45; sprawa T‑77/99 Ojha przeciwko Komisji, 6 marca 2001 r., RecFP s. I‑A‑61, II‑293, pkt 68; sprawa T‑209/99 Hoyer przeciwko Komisji, 5 grudnia 2002 r., RecFP s. I‑A‑243, II‑1211, pkt 32

2.      Procedura szczególna, przewidziana w art. 92 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem, mająca na celu ustalenie kosztów, wyklucza roszczenie zwrotu tych samych sum lub sum poniesionych w tych samych celach w ramach skargi mającej na celu stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej Unii.

Tym samym art. 92 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem nie zezwala na to, by skarżący wniósł na podstawie art. 91 regulaminu pracowniczego skargę odszkodowawczą, która w rzeczywistości ma ten sam przedmiot co wniosek o ustalenie kosztów.

(zob. pkt 20, 22)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑351/03 Schneider Electric przeciwko Komisji, 11 lipca 2007 r., Zb.Orz. s. II‑2237, pkt 297

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑70/07 Marcuccio przeciwko Komisji, 10 listopada 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑423, II‑A‑1‑2293, pkt 17, 18