Language of document : ECLI:EU:F:2010:69

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

29. juuni 2010

Kohtuasi F‑11/10

María Soledad Palou Martínez

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Ilmselge vastuvõetamatus – Hilinemine – Kohtueelse menetluse järgimata jätmine – Kodukorra artikli 35 lõike 1 punkt e

Ese:      ELTL artikli 270, mida Euratomi lepingu artikli 106a alusel kohaldatakse Euratomi lepingule, alusel esitatud hagi, millega M. S. Palou Martínez palub Avaliku Teenistuse Kohtul „analüüsida aset leidnud asjaolusid ning [tema] olukorda puudutavaid asjaolusid ning pärast seda […] teha otsus [tema] nõudeid rahuldades”; tühistada „[Euroopa] [K]omisjoni otsus”; kohustada komisjoni „tunnustama ja tagama tema töökohta ja kategooriat Barcelonas” (Hispaania) ning „seetõttu” „anda talle tagasi tema töökoht, tema tuletatud kategooria ning kogu töötasu hetkest, mil ta tunnistati töövõimeliseks”.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Ese – Ettekirjutus administratsioonile – Otsuse tegemine – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

2.      Ametnikud – Hagi – Mittetähtaegselt esitatud tühistamishagi – Sama tulemust taotlev hagi – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

3.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõude esitamine personalieeskirjade kohase kohtueelse menetluseta – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Personalieeskirjade artikli 91 alusel esitatud hagi raames on ilmselgelt vastuvõetamatud nõuded, millega palutakse Avaliku Teenistuse Kohtul teha ettekirjutusi administratsioonile või tunnistada põhjendatuks teatud tühistamisnõuete põhjendamiseks esitatud väited, kuna liidu kohtu pädevusse ei kuulu liidu institutsioonidele ettekirjutuste tegemine või õiguslike seisukohtade võtmine. See on nii nõuete puhul, millega palutakse Avaliku Teenistuse Kohtul tuvastada teatud faktide olemasolu ning kohustada administratsiooni võtma meetmeid, mis taastavad asjaomase isiku õigused.

(vt punktid 29–31)

Viited:

Euroopa Kohus: 21. november 1989, liidetud kohtuasjad C‑41/88 ja C‑178/88: Becker ja Starquit vs. parlament (EKL 1989, lk 3807, kokkuvõte, punkt 2).

Esimese Astme Kohus: 9. juuni 1994, kohtuasi T‑94/92: X vs. komisjon (EKL AT 1994, lk I‑A‑149 ja II‑481, punkt 32); 15. detsember 1999, kohtuasi T‑300/97: Latino vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑259 ja II‑1263, punkt 28 ja seal viidatud kohtupraktika); 25. oktoober 2007, kohtuasi T‑154/05: Lo Giudice vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑2‑203 ja II‑A‑2‑1309, punkt 55 ja seal viidatud kohtupraktika).

Avaliku Teenistuse Kohus: 7. november 2007, kohtuasi F‑57/06: Hinderyckx vs. nõukogu (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑329 ja II‑A‑1‑1831, punkt 65).

2.      On välistatud, et ametnik saab kahju hüvitamise nõudega vaidlustada teda kahjustava meetme, mida ta personalieeskirjades sätestatud tähtaja jooksul eelnevalt ei vaidlustanud.

(vt punkt 43)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 21. veebruar 2008, kohtuasi F‑4/07: Skoulidi vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑47 ja II‑A‑1‑229, punktid 69 ja 70 ning seal viidatud kohtupraktika).

3.      Personalieeskirjade artiklite 90 ja 91 kohaselt peab kahju hüvitamise nõude aluseks olema administratsioonile esitatud taotlus ning sellele peale järgnema selle taotluse rahuldamata jätmise peale esitatud kaebus. Seega, kuna Avaliku Teenistuse Kohtusse pöördumisele sellist kahe-etapilist menetlust ei eelnenud, siis tuleb hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu jätta läbi vaatamata.

(vt punkt 44)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 6. juuli 1995, kohtuasi T‑36/93: Ojha vs. komisjon (EKL AT 1995, lk I‑A‑161 ja II‑497, punkt 117); 6. november 1997, kohtuasi T‑15/96: Liao vs. nõukogu (EKL AT 1997, lk I‑A‑329 ja II‑897, punkt 57).

Avaliku Teenistuse Kohus: 2. mai 2007, kohtuasi F‑23/05: Giraudy vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑121 ja II‑A‑1‑657, punkt 69); eespool viidatud kohtuotsus Skoulidi vs. komisjon (punkt 56).