Language of document : ECLI:EU:F:2010:69

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

29 päivänä kesäkuuta 2010

Asia F-11/10

María Soledad Palou Martínez

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Myöhästyminen – Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn noudattamatta jättäminen – Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen kyseisen sopimuksen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa María Soledad Palou Martínez vaatii virkamiestuomioistuinta ”tutkimaan tapahtuneet tosiasiat ja [hänen] tilanteeseen[sa] liittyvät olosuhteet ja tämän jälkeen – – tekemään päätöksen, jossa [hänen] vaatimukse[nsa] hyväksytään”, kumoamaan ”[Euroopan] komission päätöksen”, velvoittamaan komission ”tunnustamaan ja takaamaan [hänen] työpaik[kansa] ja [hänen] ura-alue[ensa] Barcelonassa” (Espanja) ja ”näin ollen palautta[maan hänelle] hänen työpaikkansa, hänen implisiittinen ura-alueensa ja hänen koko palkkansa siitä lähtien, kun hänet on todettu työkykyiseksi”.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kohde – Hallintoviranomaiselle osoitettu määräys – Toteaminen – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Kumoamiskanne, jota ei ole nostettu määräajassa – Vahingonkorvauskanne, jolla pyritään samaan lopputulokseen – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

3.      Virkamiehet – Kanne – Vahingonkorvauskanne, joka on nostettu ilman henkilöstösääntöjen mukaista oikeudenkäyntiä edeltävää menettelyä – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Henkilöstösääntöjen 91 artiklan nojalla nostetun kanteen yhteydessä vaatimusten, joilla pyritään siihen, että virkamiestuomioistuin osoittaa määräyksiä hallintoviranomaiselle tai hyväksyy tietyt kumoamisvaatimusten tueksi esitetyt kanneperusteet, tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, koska unionin tuomioistuinten tehtävänä ei ole osoittaa määräyksiä unionin toimielimille tai tehdä oikeudellisia seikkoja koskevia toteamuksia. Tämä pätee vaatimuksiin siitä, että virkamiestuomioistuin toteaa tiettyjen seikkojen olevan olemassa ja velvoittaa hallintoviranomaisen toteuttamaan toimenpiteitä, joilla asianomaiselle henkilölle voidaan palauttaa hänen oikeutensa.

(ks. 29–31 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat C‑41/88 ja C‑178/88, Becker ja Starquit v. parlamentti, 21.11.1989 (Kok., s. 3807, julkaistu lyhennelmänä, 2 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑94/92, X v. komissio, 9.6.1994 (Kok. H., s. I‑A‑149 ja II‑481, 32 kohta); asia T‑300/97, Latino v. komissio, 15.12.1999 (Kok. H., s. I‑A‑259 ja II‑1263, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja asia T‑154/05, Lo Giudice v. komissio, 25.10.2007 (Kok. H., s. I‑A‑2‑203 ja II‑A‑2‑1309, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑57/06, Hinderyckx v. neuvosto, 7.11.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑329 ja II‑A‑1‑1831, 65 kohta)

2.      Virkamies ei voi vahingonkorvauskanteen yhteydessä riitauttaa sellaista hänelle vastaista toimea, jota hän ei ole aikaisemmin riitauttanut henkilöstösäännöissä säädetyissä määräajoissa.

(ks. 43 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑4/07, Skoulidi v. komissio, 21.2.2008 (Kok. H., s. I‑A‑1‑47 ja II‑A‑1‑229, 69 ja 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

3.      Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan mukaan vahingonkorvauskanne on yleensä pantava alulle siten, että hallintoviranomaiselle esitetään vaatimus, ja tämän jälkeen on yleensä tehtävä valitus kyseisen vaatimuksen hylkäämisestä. Näin ollen silloin, kun tämä kaksivaiheinen menettely ei ole edeltänyt asian saattamista virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi, kanne on jätettävä tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

(ks. 44 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑36/93, Ojha v. komissio, 6.7.1995 (Kok. H., s. I‑A‑161 ja II‑497, 117 kohta) ja asia T‑15/96, Liao v. neuvosto, 6.11.1997 (Kok. H., s. I‑A‑329 ja II‑897, 57 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑23/05, Giraudy v. komissio, 2.5.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑121 ja II‑A‑1‑657, 69 kohta) ja em. asia Skoulidi v. komissio, 56 kohta