Language of document :

Sag anlagt den 19. januar 2010 - Munch mod KHIM

(Sag F-6/10)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Yannick Munch (Barcelona, Spanien) (ved Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand dels om annullation af den bestemmelse i sagsøgerens ansættelseskontrakt, hvorved det er fastsat, at kontrakten automatisk bortfalder i tilfælde af, at sagsøgeren ikke består en ekstern udvælgelsesprøve med henblik på besættelse af stillinger ved KHIM, dels om, at det fastslås, at udvælgelsesprøverne KHIM/AD/01/07, KHIM/AD/02/07, KHIM/AST/01/07 og KHIM/AST/02/02 ikke har nogen indflydelse på sagsøgerens ansættelseskontrakt. Desuden en påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af KHIM's skrivelse af 12. marts 2009, og de deri indeholdte afgørelser truffet af KHIM, hvorefter sagsøgerens ansættelsesforhold ophører efter udløbet af et opsigelsesvarsel på syv måneder regnet fra den 16. marts 2009, og samtidig fastslås det, at sagsøgerens arbejdsforhold med KHIM fortsat består. Om Personaleretten finder det fornødent, nedlægger sagsøgeren ligeledes påstand om annullation af den efter sagsøgerens opfattelse selvstændige skrivelse udfærdiget af KHIM den 9. oktober 2009 (afslag på klagen).

Ophævelsesbestemmelsen i sagsøgerens ansættelseskontrakt med KHIM annulleres eller kendes ugyldig, subsidiært

fastslås det, at en ophævelse af sagsøgerens ansættelseskontrakt heller ikke i fremtiden kan støttes på ophævelsesbestemmelsen i hans ansættelseskontrakt,

fastslås det, at i hvert fald de i KHIM's skrivelse af 12. marts 2009 nævnte udvælgelsesprøver ikke kunne få negative konsekvenser for ophævelsesbestemmelsen.

KHIM tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning i en efter Personalerettens vurdering passende størrelse for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som han har lidt som følge af ovennævnte skrivelser.

KHIM tilpligtes at yde erstatning for det tab, som han er blevet tilføjet, navnlig ved udbetaling af eventuelle udestående beløb og godtgørelse af alle øvrige omkostninger, som KHIM's retsstridige adfærd har påført ham (med fradrag af den udbetalte arbejdsløshedsunderstøttelse), idet det samtidig fastslås, at KHIM er forpligtet til at genindsætte ham i tjenesten og fortsat beskæftige ham på de hidtil gældende vilkår.

Subsidiært: for det tilfælde, at sagsøgerens genindsættelse i tjenesten og/eller fortsatte beskæftigelse på de hidtil gældende vilkår af retlige eller faktiske grunde ikke finder sted, tilpligtes KHIM at betale sagsøgeren erstatning for den ved den retsstridige ophævelse af hans beskæftigelsesforhold opståede materielle skade svarende til differencen mellem den indkomst, som han må forventes at oppebære i resten af sit arbejdsliv, og den indkomst, som han ville have opnået, såfremt kontrakten var blevet videreført, under hensyn til pensionsydelser eller andre krav.

Dog mindst en erstatning for den ved den retsstridige ophævelse af hans beskæftigelsesforhold opståede materielle skade svarende til differencen mellem den indkomst, som han har oppebåret indtil den 15. oktober 2009, og den indkomst, som han ville have opnået, såfremt kontrakten var blevet videreført, under hensyn til pensionsydelser eller andre krav.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________