Language of document :

Kanne 19.1.2010 - Munch v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (mallit ja merkit)

(Asia F-6/10)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Yannick Munch (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramallit ja mallit)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä kantajan sopimuksen sellaisen sopimusehdon mitättömäksi julistaminen, jonka mukaan työsopimus päättyy automaattisesti siinä tapauksessa, että kantaja ei tule valituksi SMHV:a varten järjestetyssä ulkoisessa valintamenettelyssä, toisaalta sen toteaminen, että avoimilla kilpailuilla OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 ja OHMI/AST/02/02 ei ole vaikutuksia kantajan sopimuksen osalta. Lisäksi vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

Tuomioistuin kumoaa 12.3.2009 päivätyn SMHV:n kirjeen ja siinä olevat SMHV:n päätökset, joiden mukaan kantajan työsuhde päättyy 16.3.2009 alkavan 7 kuukauden irtisanomisajan päätyttyä, ja toteaa, että kantajan työsuhde SMHV:n kanssa jatkuu edelleen ilman, että työsopimusta olisi irtisanottu. Kantaja vaatii - sikäli kuin tuomioistuin pitää sitä tarpeellisena - myös, että kantajan itsenäiseksi katsoma 9.10.2009 päivätty SMHV:n toinen kirje (oikaisuvaatimuksen hylkääminen) kumotaan,

tuomioistuin kumoaa kantajan ja SMHV:n välisen työsopimuksen 5 kohdassa olevan työsuhteen päättymistä koskevan lausekkeen tai toteaa sen mitättömäksi, toissijaisesti,

toteaa, että kantajan työsopimukseen perustuvan työskentelyn päättymistä ei voida myöskään tulevaisuudessa perustaa kantajan työsopimuksessa olevaan työsuhteen päättymistä koskevaan lausekkeeseen,

toissijaisesti toteaa, että 12.3.2009 päivätyssä SMHV:n kirjeessä mainitut avoimet menettelyt eivät voineet missään tapauksessa aikaansaada sitä, että työsuhteen päättymistä koskevan lausekkeen perusteella syntyisi negatiivisia vaikutuksia.

Tuomioistuin velvoittaa SMHV:n suorittamaan kantajalle kohtuullisen, tuomioistuimen harkintaan jäävän määrän mukaisen vahingonkorvauksen kantajalle ensimmäisessä vaatimuskohdassa mainituista ilmoituksista aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineettomasta vahingosta.

Tuomioistuin toteaa, että SMHV on velvollinen jatkamaan kantajan työsuhdetta entisin ehdoin ja ottamaan tämän takaisin palvelukseen sekä korvaamaan kantajalle aiheutuneen aineellisen vahingon kattavasti, erityisesti maksamalla kaikki mahdollisesti vielä saamatta olevat palkat ja SMHV:n lainvastaisen menettelyn johdosta kantajalle aiheutuneet muut menot (joista vähennetään saatu työttömyyskorvaus),

toissijaisesti siinä tapauksessa, että kantajaa ei edellä mainitussa tapauksessa oteta oikeudellisista tai tosiasiallisista syistä takaisin palvelukseen ja/tai jatketa hänen työsuhdettaan entisin ehdoin, SMHV velvoitetaan suorittamaan kantajalle vahingonkorvausta tämän työskentelyn lainvastaisesta päättymisestä aiheutuvasta aineellisesta vahingosta sen erotuksen määrän, joka on kantajan tosiasiallisesti odotettavissa olevien elinikäisten ansioiden ja niiden elinikäisten ansioiden välillä, jotka hän olisi saanut, jos työsuhde olisi jatkunut siten, että tässä määrässä otetaan huomioon eläkesuoritukset ja muut suorituksia koskevat oikeudet,

tai ainakin, että kantajalle velvoitetaan suorittamaan vahingonkorvausta kantajan työskentelyn lainvastaisesta päättymisestä aiheutuvasta aineellisesta vahingosta sen erotuksen määrä, joka on kantajan 15.10.2009 asti saaman tulon ja sen tulon välillä, jonka kantaja olisi saanut, mikäli hänen työsuhteensa olisi jatkunut 15.11.2009 asti siten, että tässä määrässä otetaan huomioon eläkesuoritukset ja muut suorituksia koskevat oikeudet.

Tuomioistuin velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________