Language of document :

Žaloba podaná 19. januára 2010 - Munch/ÚHVT

(vec F-6/10)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Yannick Munch (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Jednak zrušenie doložky v zmluve žalobcu, ktorá stanoví automatické ukončenie pracovného pomeru pre prípad, že by žalobcu nevybrali v externom výberovom konaní pre ÚHVT, jednak prehlásenie, že výberové konania OHIM/AD/01/07, OHIM/AD/02/07, OHIM/AST/01/07 a OHIM/AST/02/02 nemajú účinky na zmluvu žalobcu. Okrem toho návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť list ÚHVT z 12. marca 2009 a v ňom obsiahnuté rozhodnutia ÚHVT, podľa ktorých pracovný pomer žalobcu skončí po uplynutí 7-mesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť 16. marca 2009 konštatovaním súdu, že pracovný pomer žalobcu s ÚHVT naďalej trvá bez toho, že mu bola daná výpoveď. Ak to súd považuje za potrebné, žalobca navrhuje tiež zrušiť ďalší list ÚHVT z 9. októbra 2009 (zamietnutie sťažnosti), ktorý žalobca kvalifikuje ako nesamostatný,

zrušiť rozväzovaciu doložku v článku 5 pracovnej zmluvy žalobcu s ÚHVT alebo ju prehlásiť za neplatnú,

subsidiárne prehlásiť, že ani v budúcnosti nemožno ukončiť pracovný pomer žalobcu na základe rozväzovacej doložky v ich pracovnej zmluve,

subsidiárne konštatovať, že výberové konania uvedené v liste ÚHVT z 12. marca 2009 neboli v žiadnom prípade spôsobilé vyvolať negatívne účinky podľa rozväzovacej doložky.

uložiť ÚHVT povinnosť na náhradu škody v primeranej, súdom určenej výške za morálnu a nehmotnú škodu spôsobenú žalobcovi prehláseniami uvedenými v bode 1 návrhov žalobcu.

uložiť ÚHVT povinnosť na náhradu hmotnej škody žalobcovi v plnej výške najmä zaplatením všetkých prípadných dlhovaných miezd a všetkých ostatných výdavkov žalobcu zapríčinených protiprávnym konaním ÚHVT (znížených o obdržané dávky v nezamestnanosti) spolu s konštatovaním povinnosti ÚHVT, aby žalobcu naďalej zamestnával za doterajších podmienok a začlenil ho späť do služby,

subsidiárne pre prípad, že z právnych alebo z faktických dôvodov v danej situácii nedôjde k opätovnému začleneniu žalobcu do služby alebo ďalšiemu zamestnávaniu za doterajších podmienok, uložiť ÚHVT náhradu nehmotnej škody, ktorá žalobcovi vznikla protiprávnym ukončením jeho činnosti vo výške rozdielu medzi jeho životným príjmom, ktorý môže skutočne očakávať a životným príjmom, ktorý by žalobca dosiahol, keby pracovný pomer naďalej trval, so zohľadnením dôchodkových dávok a iných nárokov,

minimálne však náhradu materiálnej škody, ktorá žalobcovi vznikla protiprávnym ukončením jeho činnosti vo výške rozdielu medzi jeho príjmom dosiahnutým do 15. októbra 2009 a príjmom, ktorý by žalobca dosiahol, keby pracovný pomer naďalej trval, so zohľadnením dôchodkových dávok a iných nárokov,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

____________