Language of document :

Talan väckt den 19 januari 2010 - Munch mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-6/10)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Yannick Munch (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Saken och beskrivning av tvisten

En talan, dels om ogiltigförklaring av den klausul i sökandens avtal, enligt vilken anställningsavtalet automatiskt upphör om sökanden inte skulle antas genom ett externt uttagningsprov för harmoniseringsbyrån, dels att uttagningsproven OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 och OHMI/AST/02/02 inte ska påverka sökandens anställningsavtal. Dessutom en skadeståndstalan.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns skrivelse av den 12 mars 2009 och de däri intagna besluten vilka innebar att anställningsförhållandet med sökanden upphörde med tillämpning av en uppsägningstid på sju månader från och med den 16 mars 2009, och fastställa att sökandens anställning hos harmoniseringsbyrån ska fortsätta. Såvitt rätten finner det nödvändigt yrkar sökanden vidare att harmoniseringsbyråns skrivelse av den 9 oktober 2009 (avslaget), i vilken sökande kategoriseras som osjälvständig, ogiltigförklaras.

ogiltigförklara uppsägningsklausulen i artikel 5 i sökandens anställningsavtal, eller i andra hand,

fastställa att anställningsavtalet även i framtiden inte kan avslutas på grundval av uppsägningsklausulen, eller vart fall

fastställa att de uttagningsprov som anges skrivelsen från harmoniseringsbyrån av den 12 mars 2009 inte kunde få negativa följdverkningar genom uppsägningsklausulen,

förplikta harmoniseringsbyrån att betala sökanden skadestånd med ett belopp som rätten finner skäligt med hänsyn till den ideella och immateriella skada sökanden har lidit till följd de uttalanden som nämns i det först yrkandet,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta sökanden de materiella skador sökanden orsakats genom harmoniseringsbyråns rättsstridiga agerande, särskilt genom utbetalning av all eventuell innestående lön och genom att ersätta alla de övriga kostnader som har uppstått (med avdrag för utbetald arbetslöshetsersättning), samtidigt som det fastställs att sökanden har rätt till fortsatt anställning och återgång i sin tjänst,

i andra hand, för det fall en återgång för sökanden i sin tjänst och/eller fortsatt anställning under de tidigare villkoren på rättsliga grunder eller av faktiska skäl inte skulle ske, förplikta harmoniseringsbyrån att till sökanden betala skadestånd för de materiella skador han har lidit genom att tjänstgöringen har avslutats på ett rättstridigt sätt, med ett belopp motsvarande skillnaden mellan sökandens förväntade livsinkomst och den livsinkomst som sökanden hade fått om anställningen hade fortsatt, med hänsyn även till pensioner och övriga anspråk,

i vart fall förplikta harmoniseringsbyrån att, till följd av de materiella skador sökanden har lidit genom att tjänstgöringen har avslutats på ett rättstridigt sätt, betala skadestånd som motsvar skillnaden mellan den inkomst sökanden hade fått om anställningen hade fortsatt till och med den 15 november 2009 och den inkomst han har fått till och med den 15 oktober 2009, med hänsyn även till pensioner och övriga anspråk, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

____________