Language of document :

Žaloba podaná 15. decembra 2009 - AA/Komisia

(vec F-101/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AA (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: K. Van Maldegem a C. Mereu, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

V prvom rade čiastočné zrušenie rozhodnutia o zaradení žalobcu do platovej triedy AD6 platového stupňa 2 a zaviazanie žalovanej na náhradu spôsobenej nemajetkovej a majetkovej ujmy. Subsidiárne zaviazanie žalovanej na zaplatenie náhrady nemajetkovej a majetkovej ujmy spôsobenej oneskorením v prijatí žalobcu do zamestnania

Návrhy žalobcu

v prvom rade zrušiť rozhodnutie z 19. februára 2009 v časti, v ktorej bolo prijaté konečné pracovné zaradenie žalobcu, ako aj zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody vo výške 320 854 eur a vyrovnávacích úrokov a úrokov z omeškania vo výške 8 %-nej sadzby za spôsobenú nemajetkovú a majetkovú ujmu,

subsidiárne zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody až do výšky 2 3331 246 eur a vyrovnávacích úrokov a úrokov z omeškania vo výške 6,75 %-nej sadzby za nemajetkovú a majetkovú ujmu spôsobenú oneskorením v prijatí žalobcu do zamestnania,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________